EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure
Hasta Aktivasyonu Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Analizi
Kamil Yayla, Ayse Caylan, Serdar Oztora, Cabbar Ertugrul Cecen, Alp Cenk Yilmaz, Hamdi Nezih Dagdeviren

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to perform the internal reliability analysis of the “Patient Activation Measure”, which was developed by Hibbard et al.

Methods: The study covered 32 female and 17 male patients that applied to the Family Medicine Clinic of the Medical School of Trakya University between the dates of 01 February-01 March 2016 and consented to be included in the study. The patients were randomly-selected and they were between the ages of 20-64. After the “Patient Activation Measure’ was translated into Turkish language, a 20-Item socio-demographic survey and the 13-Item Patient Activation Measure were applied through face-to-face interviews.

Results: The average age of 32 female and 17 male patients was 36.8. The Cronbach’s alpha of internal reliability coefficient of the measure was computed as 0.887. The patients’ scores were between 0 and 100, and their mean score was computed as 52.1.

Conclusion: The results of the analysis performed with adults between the ages of 20-64 concluded that the internal reliability of the measure was sufficiently high. 

Keywords: reliability, patient activation measure, patient participation, primary care

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Hibbard ve ark. tarafından geliştirilen “Patient Activation Measure” ölçeğinin iç güvenilirlik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 01 Şubat-01 Mart 2016 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran çalışmayı kabul eden rastgele seçilmiş 20-64 yaş arası 32 kadın 17 erkek hasta alınmıştır. “Patient Activation Measure’ ölçeğinin çevirilerinin yapılması ardından 20 soruluk sosyodemografik form ve 13 soruluk Hasta Aktivasyonu Ölçeği yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır.

Bulgular: 32 kadın 17 erkek hastanın yaş ortalaması 36,8 olarak saptandı. Ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı Cronbach’s alfa 0,887 bulundu. Katılımcıların 0-100 arasında hesaplanmış puanlarının ortalaması 52,1’dir.

Sonuç: Ölçeğin 20-64 yaş arası yetişkinlerde yapılan analiz sonucunda iç güvenilirliliğinin yeterince yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: güvenilirlik, hasta aktivasyon ölçeği, hasta katılımı, birinci basamak


Download Full Text Add to Favorite