EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Effects Of Smartphone Addiction Level On Social And Educational Life In Health Sciences Students
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Ve Eğitim Hayatına Etkisi
Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek

ÖZET

Amaç: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon kullanma sıklığı ve akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olan çalışmada 785 öğrenci sosyodemografik özellikleri ve akıllı telefon kullanımına ilişkin bazı soruları içeren anket formunu doldurmuşlardır. Akıllı telefon kullanan öğrenciler ayrıca Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeğini doldurmuşlardır.

Bulgular: Çalışmaya katılan 785 öğrenciden %91,7’sinin akıllı telefon kullandığı bulundu. ≤20 yaş grubu öğrencilerde Akıllı telefon kullanımı ölçeğinin toplam, günlük yaşamda rahatsızlık ve siber-odaklı ilişki alt boyut puanlarının >20 yaş grubundan anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Akıllı telefon kullanımının eğitimi güçleştirdiğini ifade edenlerin toplam ve tüm alt boyut puanları anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.05). Akıllı telefon kullanımının sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade edenlerin pozitif bekleyiş ve siber-odaklı ilişki altboyut skorları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Akıllı telefon kullanımının sözel iletişimlerini olumsuz etkilediğini düşünen öğrencilerin günlük yaşamda rahatsızlık ve tolerans alt boyut skorları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri arasında akıllı telefon kullanım sıklığı oldukça yüksekti. 20 yaş ve altı öğrencilerin bağımlılık düzeyleri daha yüksekti. Öğrencilerin ölçek skorlarının yükselmesi (bağımlılık düzeylerinin artması) sözel iletişimlerini ve sosyal yaşamlarını negatif yönde etkilemekte, eğitimlerini zorlaştırmaktadır.

Anahtar kelimeler: cep telefonu, bağımlılık, sağlık meslek okulu öğrencileri, hemşirelik, sağlık bilimleri

ABSTRACT

Aim: This study investigated the effect of smartphone addiction levels on social and educational life in health sciences students. 

Methods: In a cross-sectional design, 785 students filled out a questionnaire that included demographic characteristics and smartphone use behavior. The smartphone users then completed the Smartphone Addiction Scale. 

Results: Of the 785 students, 91.7% were smartphone users. Total, daily-life disturbance, and cyber-oriented relationship scores of the Smartphone Addiction Scale in the ≤20 age group were found to be significantly higher than in the >20 age group (p<0.05). All subscale and total scores of students who thought smartphone use made education more difficult were significantly higher (p<0.05). Positive anticipation and cyberspace-oriented relationship subscale scores of students who thought smartphone use affected their social life was significantly higher (p<0.05). Daily-life disturbance and tolerance subscale scores in students who thought that smartphone use negatively affected their verbal communication was significantly higher (p<0.05); however, their positive anticipation score was significantly lower (p<0.001). 

Conclusion: The prevalence of smartphone use among students was quite high. The smartphone addiction level was higher in students who were 20 or less years old. The higher addiction scores negatively affected social life, verbal communication, and presented difficulties to education. 

Keywords: mobile phone, addiction, students, health occupations, nursing, health sciences

 


Download Full Text Add to Favorite