EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Merkezine Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Doğum Kontrol Yöntemi Dağılımı
Birth Control Method Preferations of Patients Admitted to Şişli Etfal Training and Research Hospital Family Planning Center
Hüseyin Balcıoğlu, Nimet Göker

ÖZET

Amaç: Ülkemizde doğum kontrol yöntemleri hakkında bilinç ve kullanım düzeyi her geçen gün artmaktadır. Özellikle modern yöntemlerin kullanımındaki artış, gelişim süreci açısından umut verici olsa da geleneksel yöntemlerdeki devamlılık, bize bu konuda hâlâ çalışmamız gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülkemizde özellikle son yıllarda ulusal düzeyde konuyla ilgili veriler toplanmakta ve sonuçlar değerlendirilerek gerekli planlar yapılmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Merkezine başvuran 18 yaş üstü olgular; yaş, eğitim düzeyi ve sahip oldukları çocuk sayısına göre geriye dönük incelenerek, tercih ettikleri doğum kontrol yöntemi dağılımı araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızda 35 yaş ve üzeri olguların %42 ile en yüksek orana ulaştığı görülmüştür. Eğitim düzeyleri göz önüne alınarak incelendiğinde ilkokul mezunu olanların %53 ile en yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. Sahip oldukları çocuk sayıları göz önüne alınarak incelendiğinde 2 çocuğu olanlar %42 ile en yüksek oranda saptanmıştır. Tercih ettikleri doğum kontrol yöntemi göz önüne alınarak incelendiğinde modern yöntemler arasında rahim içi araç kullanan olgu sayısının %61 ile en yüksek oranda olduğu ve bunu %10 ile prezervatif (kondom) kullananların izlediği görülmüştür.

Sonuç: Halen modern yöntem dışındaki geleneksel yöntemlere başvuran kişi sayısının fazla oluşu, aile planlaması hizmetlerinin duyurulması ve toplumun bilinçlendirilmesi için, eğitim ve iletişim çalışma-larına yaygınlıkla beraber yoğunluk kazandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: doğum kontrolünün dağılımı, aile planlaması, eğitim, yaş dağılımı

ABSTRACT

Aim: Awareness about birth control methods and their use in our country is increasing every day. In particular, increased use of modern methods, though promising in terms of continuity in the development process in the traditional method, has revealed the need for us to work still on it. In our country, the relevant data is collected at the national level in recent years and the results are evaluated and the necessary plans are made. 

Methods: In this study, 18 years and older people who attended to Şişli Etfal Training and Research Hospital Family Planning Center were included. Contraceptive method distribution was evaluated retrospectively according to their age, educational status and number of children. 

Results: Our study showed that reached the highest rate with 42% of patients 35 years and older. When education levels were examined, primary school graduates were found the largest group with 53%. When the number of children were investigated, two children did have the highest rate of 42%. Taking into consideration of preferred modern contraceptive methods, usage of intrauterin device and usage of condoms were 61% and 10%, respectively.

Conclusion: High preference of of traditional methods address the necessity of improvement in education and communication attempts, to spread the family planning services and enhance the knowledge of the community.  

Keywords: contraceptive distribution, family planning, education, age distribution


Download Full Text Add to Favorite