EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri
Risk Factors Of Vascular Cognitive Impairement
Aylin Yaman, Ramazan Vural, Hakan Yaman

ÖZET

Diyabetes mellitus yönetimindeki gelişmeler, diyabet komplikasyonlarını azaltmış ve yaşam beklentisini

yükseltmiş, öte yandan uzayan yaşam süresi nedeniyle kognitif bozukluk için risk altındaki populasyonun artışına

neden olmuştur. Vasküler kognitif bozukluk, vasküler hafif kognitif bozukluktan başlayarak Vasküler Demansa kadar

uzanan kognitif etkilenmeleri içeren geniş bir yelpaze oluşturur. Vasküler demansın doğası karmaşıktır. Periventriküler

beyaz-cevher lezyonları en sık g.rülen radyolojik prezentasyondur. Vasküler demans Alzheimer Hastalığı’ndan sonra

en yaygın ikinci demans bozukluğudur. Vasküler demans gelişiminde diyabet önemli bir risk fakt.rüdür. Şüpheli

vasküler kognitif bozuklukların değiştirilebilir risk faktörleri için tarama yapılması önerilmektedir. Diyabet, iskemik

inme, kü.ük damar hastalığı ve nihayet vasküler demans için bir risk fakt.rüdür. Diyabet ile ilişkili risk faktörleri

obezite, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon ve enflamatuvar durumlardır. Bir meta-analiz vasküler demans

gelişimini engellemeye yardımcı olmak için önemli bir önlem olarak hipertansiyonun titiz tedavisinin potansiyel

önemini vurgulamaktadır. Hipertansiyon dışında, diyabet hikayesi, metabolik sendrom, hiperlipidemi, miyokard

infarktüsü / kardiyak dekompansasyon, yoğun sigara kullanımı, obezite ve inme hikayesi vasküler demans için diğer

risk faktörleridir. Yüksek kan basıncı vasküler demans için önemli bir değiştirilebilir risktir. Fiziksel aktivitenin, beyin

sağlığı, plastisite ve vasküler kognitif bozukluk, ve ilgili koşullarda potansiyel koruyucu faydalara sahip olduğu tespit

edilmiştir. Diyabet ve kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi vasküler demansı önleyebilir. Vasküler kognitif

bozukluk ve vasküler demans için FDA onaylı tedaviler bulunmamaktadır. Antioksidanlar, antienflamatuvar ilaçlar

veya perfüzyon artıran ajanlar ile tedavi istikrarlı sonuçlara yol açmamıştır. Kardiyovasküler risk faktörleri nedeniyle

kognitif düşüş birincil önlemeye daha iyi cevap verebilir. Mevcut bulguların diyabetik nüfusta ekstrapole edilebilmesi

halinde erken yaşlarda ve daha uzun süreli tedavide risk faktörlerinin optimal yönetimi ile diyabeti olan kişilerin ileriki

yaşamlarında kognitif faydalar sağlanabilir.

Anahtar kelimeler: risk faktörleri, Alzheimer hastalığı, demans, vasküler, yaşlanma, koruyucu hekimlik

ABSTRACT

Advances in the management of diabetes mellitus has diminished its complications and improved life

expectancy, which increased the population at risk for cognitive impairment. Vascular cognitive impairment covers a

broad spectrum of cognitive conditions starting from vascular mild cognitive impairment to vascular dementia.

Vascular dementia is complex in nature. Periventricular white-matter lesions is the most frequent radiologic

presentation. Vascular dementia is the second most prevalent demential disorder after Alzheimer’s Disease. Diabetes is

attributed as an important risk factor for vascular dementia. In suspected vascular cognitive impairment, modifiable

risk factors are recommended to be screened. Diabetes is a risk factor for certain conditions like ischemic stroke and

small vessel disease, and finally vascular dementia. Associated risk factors to diabetes are obesity, insulin resistance,

dislipidemia, hypertension and inflammatory states. A meta-analysis highlights the potential importance of rigorous

treatment of hypertension. Except hypertension, histories of diabetes, metabolic syndrome, hyperlipidemia,

myocardial infarction/cardiac decompansation, heavy smoking, obesity and a history of stroke are other risk factors for

vascular dementia. High blood pressure is an important modifiable risk for vascular dementia. Physical activity has

been identified as having potential protective benefits in brain health, plasticity and in vascular cognitive impairment

and related conditions. Management of diabetes and cardiovascular risk factors might prevent the progression of

vascular cognitive impairment to vascular dementia. There are no FDA approved treatments for vascular cognitive

impairment and vascular dementia. Antioxidants, antiinflammatory agents or agents increasing cerebral perfusion have

not led to consistent results. Cognitive decline due to cardiovascular risk factors might be more amenable for primary

prevention. If findings could be extrapolated to diabetic populations, the optimal management of the risk factors in

earlier life and more prolonged therapy could provide cognitive benefits in later life in people with diabetes.

Keywords: risk factors, Alzheimer disease, dementia, vascular, aging, preventive medicine


Download Full Text Add to Favorite