EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri
Risk Factors Of Vascular Cognitive Impairement
Aylin Yaman, Ramazan Vural, Hakan Yaman

 

How to cite / Atıf için: Yaman A, Vural R, Yaman H. Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri. Euras J Fam Med 2016;5(1):1-8

 

Review / Derleme


ÖZET

Diyabetes mellitus yönetimindeki gelişmeler, diyabet komplikasyonlarını azaltmış ve yaşam beklentisini yükseltmiş, öte yandan uzayan yaşam süresi nedeniyle kognitif bozukluk için risk altındaki populasyonun artışına neden olmuştur. Vasküler kognitif bozukluk, vasküler hafif kognitif bozukluktan başlayarak Vasküler Demansa kadar uzanan kognitif etkilenmeleri içeren geniş bir yelpaze oluşturur. Vasküler demansın doğası karmaşıktır. Periventriküler beyaz-cevher lezyonları en sık görülen radyolojik prezentasyondur. Vasküler demans Alzheimer Hastalığı’ndan sonra en yaygın ikinci demans bozukluğudur. Vasküler demans gelişiminde diyabet önemli bir risk faktörüdür. Şüpheli vasküler kognitif bozuklukların değiştirilebilir risk faktörleri için tarama yapılması önerilmektedir. Diyabet, iskemik inme, küçük damar hastalığı ve nihayet vasküler demans için bir risk fakt.rüdür. Diyabet ile ilişkili risk faktörleri obezite, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon ve enflamatuvar durumlardır. Bir meta-analiz vasküler demans gelişimini engellemeye yardımcı olmak için önemli bir önlem olarak hipertansiyonun titiz tedavisinin potansiyel önemini vurgulamaktadır. Hipertansiyon dışında, diyabet hikayesi, metabolik sendrom, hiperlipidemi, miyokard infarktüsü / kardiyak dekompansasyon, yoğun sigara kullanımı, obezite ve inme hikayesi vasküler demans için diğer risk faktörleridir. Yüksek kan basıncı vasküler demans için önemli bir değiştirilebilir risktir. Fiziksel aktivitenin, beyin sağlığı, plastisite ve vasküler kognitif bozukluk, ve ilgili koşullarda potansiyel koruyucu faydalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Diyabet ve kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi vasküler demansı önleyebilir. Vasküler kognitif bozukluk ve vasküler demans için FDA onaylı tedaviler bulunmamaktadır. Antioksidanlar, antienflamatuvar ilaçlar veya perfüzyon artıran ajanlar ile tedavi istikrarlı sonuçlara yol açmamıştır. Kardiyovasküler risk faktörleri nedeniyle kognitif düşüş birincil önlemeye daha iyi cevap verebilir. Mevcut bulguların diyabetik nüfusta ekstrapole edilebilmesi halinde erken yaşlarda ve daha uzun süreli tedavide risk faktörlerinin optimal yönetimi ile diyabeti olan kişilerin ileriki yaşamlarında kognitif faydalar sağlanabilir.

Anahtar kelimeler: risk faktörleri, Alzheimer hastalığı, demans, vasküler, yaşlanma, koruyucu hekimlik

ABSTRACT

Advances in the management of diabetes mellitus has diminished its complications and improved life expectancy, which increased the population at risk for cognitive impairment. Vascular cognitive impairment covers a broad spectrum of cognitive conditions starting from vascular mild cognitive impairment to vascular dementia. Vascular dementia is complex in nature. Periventricular white-matter lesions is the most frequent radiologic presentation. Vascular dementia is the second most prevalent demential disorder after Alzheimer’s Disease. Diabetes is attributed as an important risk factor for vascular dementia. In suspected vascular cognitive impairment, modifiable risk factors are recommended to be screened. Diabetes is a risk factor for certain conditions like ischemic stroke and small vessel disease, and finally vascular dementia. Associated risk factors to diabetes are obesity, insulin resistance, dislipidemia, hypertension and inflammatory states. A meta-analysis highlights the potential importance of rigorous treatment of hypertension. Except hypertension, histories of diabetes, metabolic syndrome, hyperlipidemia, myocardial infarction/cardiac decompansation, heavy smoking, obesity and a history of stroke are other risk factors for vascular dementia. High blood pressure is an important modifiable risk for vascular dementia. Physical activity has been identified as having potential protective benefits in brain health, plasticity and in vascular cognitive impairment and related conditions. Management of diabetes and cardiovascular risk factors might prevent the progression of vascular cognitive impairment to vascular dementia. There are no FDA approved treatments for vascular cognitive impairment and vascular dementia. Antioxidants, antiinflammatory agents or agents increasing cerebral perfusion have not led to consistent results. Cognitive decline due to cardiovascular risk factors might be more amenable for primary prevention. If findings could be extrapolated to diabetic populations, the optimal management of the risk factors in earlier life and more prolonged therapy could provide cognitive benefits in later life in people with diabetes.

Keywords: risk factors, Alzheimer disease, dementia, vascular, aging, preventive medicine


Diyabetes mellitus (DM) yönetimindeki gelişmeler  diyabet komplikasyonlarını azaltmış ve yaşam beklentisini yükseltmiştir (1). Artan yaşam süresi kognitif bozuklık içi risk altındaki populasyonu artırmıştır. Vasküler kognitif bozukluk (VCI), vasküler hafif kognitif bozukluktan başlayarak Vasküler Demansa (VaD) kadar kognitif yıkım süreçlerinin geniş bir yelpazesini oluşturur. VaD nin doğası karmaşıktır. En yaygın patogenezleri birden fazla büyük damar infarktı, tek stratejik yerleşmiş infarkt, birden fazla bazal ganglion ve beyaz cevher lakünleri veya geniş periventriküler beyaz cevher lezyonlarıdır. Periventriküler beyaz-cevher lezyonları (WML) en sık radyolojik prezentasyon formudur (2,3). Demansların beşte birine serebrovasküler patolojilerin ve hastalığın heterojen spektrumlu bir bozukluğu (4) olan damarla ilgili demanslar neden olur (VaD). VaD Alzheimer Hastalığı’ndan (AD)  sonra en yaygın ikinci demans bozukluğudur. VaD nin prevalansı 65-85 yaş arasında katlanarak artar (3). DM’a VaD geliştirmesinde daha yüksek risk atfedilir (toplanmış RR 2,27 [%95 CI 1,94- 2,66] (5) ve 2,2 (%95 CI, 1,7-2,8)) (1). Diyabetiklerde %127 lik bir artış gözlenmiştir (5). Seksen beş yaş altı erkeklerde yaygınlık daha yüksektir (3). Daha yüksek eğitim düzeyi ile daha az kognitif  problemler birbiri ile ilişkilidir ve bu VCI’nin önemli bir belirleyicisidir (6). Demansın WML patolojisi ile progresyonu Güney Avrupa ülkelerinde daha fazla gözlenmiştir (7). VaD kentsel alanda daha fazla gözlenmiştir (3). VaD’nin etiyolojisinde genetiğin de etkisi vardır (CADASIL and HCHWA-D) (8). VaD açısından APO e4’ ün homozigot taşıyıcıları daha yüksek risk taşırlar (9,10). Gözlemsel çalışmalar, diyabetli hastalarda AD dışındaki diğer demans türlerinin görülme sıklığında artış göstermiştir (5,11-13). MAPT (mikrotübüle bağlı protein tau) VaD ile ilişkilendirilmiştir (14). Şüpheli vasküler kognitif bozuklukların değiştirilebilir risk faktörleri için tarama yapılması önerilmektedir. DM, iskemik inme ve küçük damar hastalığı ve nihayet VaD gibi bazı koşullar için bir risk faktörüdür  (6,15). DM ile ilişkili risk faktörleri obezite, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon ve enflamatuvar durumlardır (6,16,17). Orta yaşlardaki hipertansiyon (yüksek kan basıncı) diğer yönden sağlıklı kişilerde bile kognitif fonksiyonda bozulma ile ilişkili bulunmuştur (18). Geleneksel VaD’ın hipertansiyon ve bunun azaltılmasından etkilendiği düşünülmektedir. Bir Japon çalışmasında, VaD’ın  yaşa ve cinsiyete göre ayarlanmış insidansı yüksek geç hayat kan basıncı düzeyleri ile ilişkili olarak belirgin artmış olarak bulunmuştur; oysa böyle bir ilişki  AD’da  gözlemlenmemiştir. Geçerli bir meta-analiz VaD gelişimini engellemeye yardımcı olmak için önemli bir önlem olarak  hipertansiyonun titiz tedavisinin potansiyel önemini vurgulamaktadır (19). Hipertansiyon dışında, diyabet hikayesi, metabolik sendrom, hiperlipidemi, miyokard infarktüsü/kardiyak dekompansasyon, yoğun sigara kullanımı, obezite ve inme hikayesi VaD için diğer risk faktörleridir. Yüksek kan basıncı VaD için önemli bir değiştirilebilir risktir (20). VCI (21-24) ve VaD kronik hiperglisemi, artmış insülin, metabolik sendrom ve diyabet ile bağlantılıdır (11,16). 30 yıldan uzun süredir devam eden orta yaş kolesterol düzeyleri VaD riskini arttırmaktadır (25). Geç hayat kohortları kolesterol ve VaD riskine ilişkin  tartışmalı bulgular göstermektedir (26). 1-antikimotripsin ve C-reaktif protein, VaD tanısı konulmadan önceki önce sekiz yıllık dönem süresince yüksek bulunmuştur (27). Başka bir çalışmada 25 yıl öncesinden yüksek C-reaktif protein düzeyleri gösterilmiştir (28). Beyin Yaşlanma Conselice Çalışması yüksek C-reaktif protein ve interlökin-6 seviyelerinin 4 yıl boyunca takip edilmesi sonucunda, bu enflamatuvar parametrelerin artmış seviyesiyle ilişkili olarak VaD riskinin üç kat arttığını göstermiştir (29). Koroner arter hastalığı, VaD için bağımsız bir risk faktörüdür (30). Ilımlı kronik böbrek hastalığı VaD riski ile ilişkilidir (31). Kalp kateterizasyonu VaD için bağımsız bir risk faktörüdür (32-35). Düşük ayak bileği-kol indeksi VaD riskini artırmaktadır (4,36,37). Bir çalışma artan alkol tüketimi ve VaD arasında  bağlantı  bulmuştur (38). Uzun süreli düzenli fiziksel aktivite, yüksek kognitif düzey, düşük kognitif bozulma ve az VaD gelişimi ilişkili bulunmuştur (39-42). Fiziksel aktivitenin, beyin sağlığı, plastisite ve, VCI ve ilgili koşullarda potansiyel koruyucu faydalara sahip olduğu tespit edilmiştir (43-49). Vücut kitle indeksinin VaD ile U- şekilli bir ilişki vardır, vücut kitle indeks dağılımındaki alt ve üst uçlarındaki  değerlere sahip bireylerde demans  daha fazladır (50). Orta yaşlarda ölçülen artmış vücut kitle indeksi ile VCI nin daha güçlü ilişkisi varken, yaşamın ileri dönemlerinde  ölçülen vücut ağırlığı ile kognitif bozukluğun ters ilişkisi vardır, obezite demans açısından daha düşük bir risk ile ilişkilidir.  (4,51). Kronik hiperglisemi kognitif bozukluklar ve sinaptik plastisite anomalilerine neden olabilir (52). Sıkı glisemik kontrol standart glukoz tedavisi ile kıyaslandığında, 40 aylık bir sürede beyin atrofisi oranını önemli ölçüde azaltmıştır (53). Ağır  hipoglisemi de tip 2 diyabetli hastalarda kognitif  bozukluklar için bir risk faktörü olabilir. Tekrarlayan ağır hipoglisemik atakları olan hastalarda kognitif  bozukluk gelişme ya da kötüye gitme riski 1,5-2,0 kat daha yüksektir (1). Yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha az beyin rezervi veya beyin plastisitesi olduğu düşünülmektedir (54). Bu nedenle, hipogliseminin demansa daha müsait olan yaşlı bir  hastada nörolojik değişikliklere neden olabilmesi akla yakındır. Hiyama Çalışması AD’da nöritik plak varlığının postprandial 2. saatteki  artmış glisemik düzey, artmış açlık insülin düzeyi ve insülin direncinde arttığını bildirmiştir, bu vasküler demans tutulumu  ile demansın karışık formları için de alakalı olabilir (55). İki saatlik  postprandial glukoz (PG)  düzeyleri ve VaD riski arasında yakın bir ilişkiyi varsaymak makuldür çünkü artmış 2 saatlik PG düzeyleri inme gelişmesi ile ilişkilidir (55,56). İnsülin direnci, ateroskleroz nedeniyle ile VaD ile ilişkilidir (1). Diyabetteki obezitenin  hiperinsülinemi ve insülin direncinde payı vardır. İnsülin asetilkolin sentezini düzenler ve böylece demansta  kognitif  işlevleri etkiler. İnsülin direnci insülinin kan beyin bariyerine geçişini azaltarak ,beyin dokusundaki  rolüne engel olur. İnsülin direnci ve hiperinsülinemi, kısmen vasküler hastalık tarafından  aracılık edilen kognitif işlev bozukluğu ile ilişkilidir. Uzun süreli hiperinsülineminin, kan-beyin bariyeri ve beyindeki insülin reseptörlerinin azalan ekspresyonu ile insüline bozulmuş cevaba neden olması sonucunda beyin-omurilik sıvısı ve beyin dokuları içine, insülin taşınmasını inhibe ettiği bulunmuştur (57). Bu değişiklikler, muhtemelen bir nörogliyal enerji krizi ile  öğrenme ve hafıza oluşumunda eksikliklere neden olur (58,59). Yüksek seviyelerdeki plazma insulini, insülin ve amiloid beta proteininin her ikisini parçalayan insülin indirgeyici enzimi etkiler,  doğrudan rekabet yoluyla amiloid beta proteininin bozulmasını sınırlayarak amiloid birikimini provoke eder (57). Bununla birlikte, beyin-omurilik sıvısındaki düşük insülin düzeyleri ile insülin ve insülin-benzeri büyüme faktörü-1'e yetersiz cevap bu taşıyıcı proteinlerin taşınmasını inhibe eder ve amiloid beta proteininin  temizlenmesini azaltır (60). DM’da hiperglisemiye kronik maruz kalma da beyin kılcal damar anormalliklerine neden olur (61). Yüksek eğitim düzeyi, balık ya da kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesi, fiziksel egzersiz, beta-karoten, omega-3, vitamin E ve C gibi ek anti-oksidanların kullanılması, B12 vitamini kullanımı, Akdeniz diyeti VaD için potansiyel koruyucu faktörler olabilir (2,62,63). Vasküler risk faktörlerinin yönetimi ile tekrarlayan inmenin önlenebildiğinin kanıtları vardır. DM ve kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi vasküler kognitif bozukluk ilerlemesini,  dolayısıyla  VaD’ı önleyebilir. VaD’da vasküler risk ve semptomatik farmakoterapi yönetimi hedeflenen birincil yaklaşım olmuştur (64). Bu, tıbbi geçmişi, sosyal ve günlük işlevleri, kan testleri ve damar ve beyin görüntülemesi gibi daha ayrıntılı bir değerlendirme ile kognitif  taramayı içerir. Ayrıca, klinik hastalık belirtilerinin alevlenme faktörleri (örneğin, uyku bozuklukları, ağrı, stres) ele alınarak  hasta ve sağlık personelinin yaşam kalitesini optimize etmeye yönelik özel çaba göstermek gerekir (65). Hipoperfüzyon kaynaklı beyaz cevher hasarı modellerindeki bu olumlu sonuçlara rağmen,  VCI ve VaD için FDA onaylı tedaviler bulunmamaktadır. Antioksidanlar, antienflamatuvar ilaçlar veya perfüzyon arttıran ajanlar ile tedavi girişimleri tutarlı sonuçlar vermemiştir (6). Artmış kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkili kognitif  düşüş, birincil önlemeye daha iyi cevap verebilir (66). Nitekim, titiz kan basıncı kontrolü beyaz cevher hasarını azaltır ve bilişsel gerilemeyi geciktirir (67,68). Fiziksel ve zihinsel aktivite, sosyal etkileşim ve antioksidanlar veya çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir diyet demans riskini azaltır (69-72). Bu nedenle, vasküler risk faktörlerinin kontrolü ve sağlıklı beslenme, egzersiz ve zihinsel aktivite VCI’ı azaltmak için umut verici stratejilerdir. Bu hipotez, hedef seviyelerinde kilo kontrolü, sağlıklı bir diyet, sigara içmeme, fiziksel aktivite ve total kolesterolün düşük tutulması, kan basıncı ve açlık glukozunun optimal düzeylerde tutulması ile ileriki yaşamda daha iyi bilişsel performansın ilişkili olduğunu gösteren bir çalışma ile desteklenmektedir (6,73). Bununla birlikte, az sayıda diyabetli kişilerle gerçekleştirilmiş randomize kontrol denemelerindeki güncel kanıtlar, yaşlı nüfuslar arasında kardiyovasküler risk azaltma standart stratejilerinin (örn. antihipertansif ajanlar, antiplatelet tedavi ve statin tedavisinin) demans  gelişimini azaltmada etkili olmadığını göstermektedir (74-76). Ancak uzun süreli zayıf kontrollü kardiyovasküler risk faktörleri muhtemelen arteriosklerotik değişiklikleri kötüleştirir, bir kez tedavi ile yerleşmiş değişiklikler ve derin subkortikal beyaz cevher devreleri içindeki lipohyalinosis daha az geri dönüşümlü olabilir (19,77). Yine de bu bulguların diyabetik nüfusta ekstrapole edilebilmesi halinde erken yaşlarda ve daha uzun süreli tedavide risk faktörlerinin optimal yönetimi ile DM’u olan kişilerin ileriki yaşamlarında  kognitif  faydalar sağlanabilir (1).

Bilgi Notu: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Proje Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.

 

Kaynaklar

1. Ninomiya T. Diabetes mellitus and dementia. Curr Diab Rep 2014;14(5):487.

2. Hyer L, Damon J, Nizam Z. Vascular cognitive impairment: perspective and review. The Journal of Psychiatry 2007;35(3):325-64.

3. Ozbabalık D, Arslantaş D, Elmacı NT [Internet]. The epidemiology of vascular dementia [cited 2015 Dec 20]. Available from: http://www.intechopen.com/books/geriatrics/the-epidemiyology-of-vascular-dementia.

4. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, Decarli C, Greenberg SM, Iadecola C, et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42(9):2672-713.

5. Gudala K, Bansal D, Schifano F, Bhansali A. Diabetes mellitus and risk of dementia: a meta-analysis of prospective observational studies. J Diabetes Investig 2013;4(6):640-50.

6. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. Neuron 2013;80(4):844-66.

7. Launer LJ, Berger K, Breteler MM, Dufouil C, Fuhrer R, Giampaoli S, et al. Regional variability in the prevalence of cerebral white matter lesions: an MRI study in 9 European countries (CASCADE). Neuroepidemiology 2006;26(1):23-9.

8. Hachinski V, Iadecola C, Petersen RC, Breteler MM, Nyenhuis DL, Black SE, et al. National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network vascular cognitive impairment harmonization standards. Stroke 2006;37(9):2220-41.

9. Nilsson K, Gustafson L, Nornholm M, Hultberg B. Plasma homocysteine, apolipoprotein E status and vascular disease in elderly patients with mental illness. Clin Chem Lab Med 2010;48(1):129-35.

10. Chuang YF, Hayden KM, Norton MC, Tschanz J, Breitner JC, Welsh-Bohmer KA, et al. Association between APOE epsilon4 allele and vascular dementia: The Cache County study. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;29(3):248-53.

11. Peila R, Rodriguez BL, Launer LJ. Type 2 diabetes, APOE gene, and the risk for dementia and related pathologies. The Honolulu-Asia Aging study. Diabetes 2002;51(4):1256-62.

12. Irie F, Fitzpatrick AL, Lopez OL, Keller LH, Peila R, Newman AB, et al.  Enhanced risk for Alzheimer disease in persons with type 2 diabetes and APOE epsilon4: the Cardiovascular Health Study Cognition study. Arch Neurol 2008;65(1):89-93.

13. Ahtiluoto S, Polvikoski T, Peltonen M, Solomon A, Tuomilehto J, Winblad B, et al.  Diabetes, Alzheimer disease, and vascular dementia: a population-based neuropathologic study. Neurology 2010;75(13):1195-202.

14. Ning M, Zhang Z, Chen Z, Zhao T, Zhang D, Zhou D, et al .Genetic evidence that vascular dementia is related to Alzheimer's disease: genetic association between tau polymorphism and vascular dementia in the Chinese population. Age Ageing 2011;40(1):125-8.

15. Mankovsky BN, Ziegler D. Stroke in patients with diabetes mellitus. Diabetes Metab Res Rev 2004;20(4):268-87.

16. Kalmijn S, Foley D, White L, Burchfiel CM, Curb JD, Petrovitch H, et al. Metabolic cardiovascular syndrome and risk of dementia in Japanese-American elderly men. the Honolulu-Asia Aging study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20(10):2255-60.

17. Whitmer RA, Sidney S, Selby J, Johnston SC, Yaffe K. Midlife cardiovascular risk factors and risk of dementia in late life. Neurology 2005;64(2):277-81.

18. Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The age-dependent relation of blood pressureto cognitive function and dementia. Lancet Neurol 2005;4(8):487-99.

19. Ninomiya T, Ohara T, Hirakawa Y, Yoshida D, Doi Y, Hata J, et al. Midlife and late-life blood pressure and dementia in Japanese elderly: the Hisayama study. Hypertension 2011;58(1):22-8.

20. Yamada M, Mimori Y, Kasagi F, Miyachi T, Ohshita T, Sasaki H. Incidence and risks of dementia in Japanese women: Radiation Effects Research Foundation Adult Health Study. J Neurol Sci 2009;283(1-2):57-61.

21. Yaffe K, Weston AL, Blackwell T, Krueger KA. The metabolic syndrome and development of cognitive impairment among older women. Arch Neurol 2009;66(3):324-8.

22. Young SE, Mainous AG 3rd, Carnemolla M. Hyperinsulinemia and cognitive decline in a middle-aged cohort. Diabetes Care 2006;29(12):2688-93.

23. Saczynski JS, Jonsdottir MK, Garcia ME, Jonsson PV, Peila R, Eiriksdottir G, et al. Cognitive impairment: an increasingly important complication of type 2 diabetes: the age, gene/environment susceptibility--Reykjavik study. Am J Epidemiol 2008;168(10):1132-9.

24. Cukierman-Yaffe T, Gerstein HC, Williamson JD, Lazar RM, Lovato L, Miller ME, et al. Relationship between baseline glycemic control and cognitive function in individuals with type 2 diabetes and other cardiovascular risk factors: the action to control cardiovascular risk in diabetes-memory in diabetes (ACCORD-MIND) trial. Diabetes Care 2009;32(2):221-6.

25. Solomon A, Kareholt I, Ngandu T, Wolozin B, Macdonald SW, Winblad B, et al. Serum total cholesterol, statins and cognition in non-demented elderly. Neurobiol Aging 2009;30(6):1006-9.

26. Reitz C, Tang MX, Luchsinger J, Mayeux R. Relation of plasma lipids to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 2004;61(5):705-14.

27. Engelhart MJ, Geerlings MI, Meijer J, Kiliaan A, Ruitenberg A, van Swieten JC, et al. Inflammatory proteins in plasma and the risk of dementia: the Rotterdam study. Arch Neurol 2004;61(5):668-72.

28. Schmidt R, Schmidt H, Curb JD, Masaki K, White LR, Launer LJ. Early inflammation and dementia: a 25-year follow-up of the Honolulu-Asia Aging study. Ann Neurol 2002;52(2):168-74.

29. Ravaglia G, Forti P, Maioli F, Chiappelli M, Montesi F, Tumini E, et al. Blood inflammatory markers and risk of dementia: the Conselice Study of Brain Aging. Neurobiol Aging 2007;28(12):1810-20.

30. Kuller LH, Lopez OL, Jagust WJ, Becker JT, DeKosky ST, Lyketsos C, et al. Determinants of vascular dementia in the Cardiovascular Health Cognition study. Neurology 2005;64(9):1548-52.

31. Seliger SL, Siscovick DS, Stehman-Breen CO, Gillen DL, Fitzpatrick A, Bleyer A, et al. Moderate renal impairment and risk of dementia among older adults: the Cardiovascular Health Cognition study. J Am Soc Nephrol 2004;15(7):1904-11.

32. Bunch TJ, Weiss JP, Crandall BG, May HT, Bair TL, Osborn JS, et al. Atrial fibrillation is independently associated with senile, vascular, and Alzheimer’s dementia. Heart Rhythm 2010;7(4):433-7.

33. Elias MF, Sullivan LM, Elias PK, Vasan RS, D’Agostino RB Sr, Seshadri S, et al. Atrial fibrillation is associated with lower cognitive performance in the Framingham offspring men. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006;15(5):214-22.

34. Ott A, Breteler MM, de Bruyne MC, van Harskamp F, Grobbee DE, Hofman A. Atrial fibrillation and dementia in a population-based study: the Rotterdam study. Stroke 1997;28(2):316-21.

35. Ravaglia G, Forti P, Montesi F, Lucicesare A, Pisacane N, Rietti E, et al. Mild cognitive impairment: epidemiology and dementia risk in an elderly Italian population. J Am Geriatr Soc 2008;56(1):51-8.

36. Laurin D, Masaki KH, White LR, Launer LJ. Ankle-to-brachial index and dementia: the Honolulu-Asia Aging study. Circulation 2007;116(20):2269-74.

37. Newman AB, Fitzpatrick AL, Lopez O, Jackson S, Lyketsos C, Jagust W, et al. Dementia and Alzheimer’s disease incidence in relationship to cardiovascular disease in the Cardiovascular Health Study cohort. J Am Geriatr Soc 2005;53(7):1101-7.

38. Hajjar I, Quach L, Yang F, Chaves PH, Newman AB, Mukamal K, et al. Hypertension, white matter hyperintensities, and concurrent impairments in mobility, cognition, and mood: the Cardiovascular Health Study. Circulation 2011;123(8):858-65.

39. Sturman MT, Morris MC, Mendes de Leon CF, Bienias JL, Wilson RS, Evans DA. Physical activity, cognitive activity, and cognitive decline in a biracial community population. Arch Neurol 2005;62(11):1750-4.

40. Weuve J, Kang JH, Manson JE, Breteler MM, Ware JH, Grodstein F. Physical activity, including walking, and cognitive function in older women. JAMA 2004;292(12):1454-61.

41. Soumare A, Tavernier B, Alperovitch A, Tzourio C, Elbaz A. A crosssectional and longitudinal study of the relationship between walking speed and cognitive function in community-dwelling elderly people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009;64(10):1058-65.

42. Ravaglia G, Forti P, Lucicesare A, Pisacane N, Rietti E, Bianchin M, et al. Physical activity and dementia risk in the elderly: findings from a prospective Italian study. Neurology 2008;70(19 pt 2):1786-94.

43. Yaffe K, Fiocco AJ, Lindquist K, Vittinghoff E, Simonsick EM, Newman AB, et al. Predictors of maintaining cognitive function in older adults: the Health ABC study. Neurology 2009;72(23):2029-35.

44. Liu-Ambrose T, Eng JJ, Boyd LA, Jacova C, Davis JC, Bryan S, et al. Promotion of the mind through exercise (PROMoTE): a proof-of-concept randomized controlled trial of aerobic exercise training in older adults with vascular cognitive impairment. BMC Neurol 2010;10(1):14. doi: 10.1186/1471-2377-10-14.

45. Wu S, Liang J, Miao D. Physical activity and cognitive function in Alzheimer disease. JAMA 2009;301(3):273-4.

46. Verghese J, Cuiling W, Katz MJ, Sanders A, Lipton RB. Leisure activities and risk of vascular cognitive impairment in older adults. J Geriatr Psychiatry Neurol 2009;22(2):110-8.

47. Middleton L, Kirkland S, Rockwood K. Prevention of CIND by physical activity: different impact on VCI-ND compared with MCI. J Neurol Sci 2008;269(1-2):80-4.

48. Larson EB, Wang L, Bowen JD, McCormick WC, Teri L, Crane P, et al. Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older. Ann Intern Med 2006;144(2):73-81.

49. Cotman CW, Berchtold NC. Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci 2002;25(6):295-301. 

50. Beydoun MA, Beydoun HA, Wang Y. Obesity and central obesity as risk factors for incident dementia and its subtypes: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2008;9(3):204-18.

51. Fitzpatrick AL, Kuller LH, Lopez OL, Diehr P, O’Meara ES, Longstreth WT Jr, et al. Midlife and late-life obesity and the risk of dementia: cardiovascular health study. Arch Neurol 2009;66(3):336-42.

52. Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Study Research Group, Jacobson AM, Musen G, Ryan CM, Silvers N, Cleary P, et al. Long-term effect of diabetes and its treatment on cognitive function. N Engl J Med 2007;356(18):1842-52.

53. Biessels GJ, Kamal A, Ramakers GM, Urban IJ, Spruijt BM, Erkelens DW, et al. Place learning and hippocampal synaptic plasticity in streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes 1996;45(9):1259-66.

54. Artola A, Kamal A, Ramakers GM, Gardoni F, Di Luca M, Biessels GJ, et al. Synaptic plasticity in the diabetic brain: advanced aging?. Prog Brain Res 2002;138(1):305-14.

55. Thacker EL, Psaty BM, McKnight B, Heckbert SR, Longstreth WT Jr, Mukamal KJ, et al. Fasting and post-glucose load measures of insulin resistance and risk of ischemic stroke in older adults. Stroke 2011;42(12):3347-51.

56. Doi Y, Ninomiya T, Hata J, Fukuhara M, Yonemoto K, Iwase M, et al. Impact of glucose tolerance status on development of ischemic stroke and coronary heart disease in a general Japanese population: the Hisayama study. Stroke 2010;41(2):203-9.

57. Neumann KF, Rojo L, Navarrete LP, Farias G, Reyes P, Maccioni RB. Insulin resistance and Alzheimer's disease: molecular links & clinical implications. Curr Alzheimer Res 2008;5(5):438-47.

58. Zhao WQ, Alkon DL. Role of insulin and insulin receptor in learning and memory. Mol Cell Endocrinol 2001;177(1-2):125-34.

59. Craft S, Peskind E, Schwartz MW, Schellenberg GD, Raskind M, Porte D Jr. Cerebrospinal fluid and plasma insulin levels in Alzheimer's disease: relationship to severity of dementia and apolipoprotein e genotype. Neurology 1998;50(1):164-8.

60. Craft S, Watson GS. Insulin and neurodegenerative disease: shared and specific mechanisms. Lancet Neurol 2004;3(3):169-78.

61. Serlin Y, Levy J, Shalev H. Vascular pathology and blood-brain barrier disruption in cognitive and psychiatric complications of type 2 diabetes mellitus. Cardiovasc Psychiatry Neurol 2011;2011(1):609202. doi: 10.1155/2011/609202.

62. Rusanen M, Kivipelto M, Quesenberry CP Jr, Zhou J, Whitmer RA. Heavy smoking in midlife and long-term risk of Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Intern Med 2011;171(4):333-9.

63. Solfrizzi V, Panza F, Frisardi V, Seripa D, Logroscino G, Imbimbo BP, et al. Diet and Alzheimer's disease risk factors or prevention: the current evidence. Expert Rev Neurother 2011;11(5):677-708.

64. Bocti C, Black S, Frank C. Management of dementia with a cerebrovascular component. Alzheimers Dement 2007;3(4):398-403.

65. Patterson CJ, Gauthier S, Bergman H, Cohen CA, Feightner JW, Feldman H, et al. The recognition, assessment and management of dementing disorders: conclusions from the Canadian Consensus Conference on dementia. Can J Neurol Sci 2001;(suppl 1):S3-16.

66. Matthews FE, Arthur A, Barnes LE, Bond J, Jagger C, Robinson L, et al. A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England: results of the Cognitive Function and Ageing Study I and II. Lancet 2013;382(9902):1405-12.

67. Sharp SI, Aarsland D, Day S, Sonnesyn H, Alzheimer’s Society Vascular Dementia Systematic Review Group, Ballard C. Hypertension is a potential risk factor for vascular dementia: systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26(7):661-9.

68. Sörös P, Whitehead S, Spence JD, and Hachinski V. Antihypertensive treatment can prevent stroke and cognitive decline. Nat Rev Neurol 2016;9(3):174-8.

69. Aarsland D, Sardahaee FS, Anderssen S, Ballard C, Alzheimer’s Society Systematic Review group. Is physical activity a potential preventive factor for vascular dementia? a systematic review. Aging Ment Health 2010;14(4):386-95.

70. Akinyemi RO, Mukaetova-Ladinska EB, Attems J, Ihara M, Kalaria RN. Vascular risk factors and neurodegeneration in ageing related dementias: Alzheimer’s disease and vascular dementia. Curr Alzheimer Res 2013;10(6):642-53.

71. Middleton LE, Yaffe K. Promising strategies for the prevention of dementia. Arch Neurol 2009;66(10):1210-5.

72. Verdelho A, Madureira S, Ferro JM, Baezner H, Blahak C, Poggesi A, et al. Physical activity prevents progression for cognitive impairment and vascular dementia: results from the LADIS (leukoaraiosis and disability) study. Stroke 2012;43(12):3331-5.

73. Reis JP, Loria CM, Launer LJ, Sidney S, Liu K, Jacobs DR Jr, et al. Cardiovascular health through young adulthood and cognitive functioning in midlife. Ann Neurol 2013;73(2):170-9.

74. McGuinness B, Todd S, Passmore P, Bullock R. Blood pressure lowering in patients without prior cerebrovascular disease for prevention of cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD004034. doi: 10.1002/14651858.CD004034.

75. Tzourio C, Anderson C, Chapman N, Woodward M, Neal B, MacMahon S, et al. Effects of blood pressure lowering with perindopril and indapamide therapy on dementia and cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. Arch Intern Med 2003;163(9):1069-75.

76. McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016;(1):CD003160. doi: 10.1002/14651858.CD003160.

77. Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The age-dependent relation of blood pressure to cognitive function and dementia. Lancet Neurol 2005;4(8):487-99.

 


Download Full Text Add to Favorite