EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Assessment Of Teaching Of The Medical Students In General Medicine
Tıp Öğrencilerine Verilen Genel Tıp Eğitiminin Değerlendirilmesi
Tsvetelina Valentinova

ABSTRACT

Aim: This study aims to investigate the views of medical students about the training in general medicine as a part of their studies in medicine.

Methods: Data was collected with a self-administered anonymous questionnaire from 83 students. It is performed in the end of their training on general medicine, after the terminal exam of the discipline.

Results: On the question, whether the training in General Medicine corresponds with the preliminary expectations, the majority of them (78%) answered fully; fewer (10%) answered to some extent; 7% had no expectations and at 5 % the answer was "no."

Conclusions: The proposed training in general medicine in the department is received and studied well by the surveyed students. The results showed considerable satisfaction of respondents of the course.

Keywords: general medicine, students, education

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tıp öğrencilerinin tıp eğitimi kapsamında genel tıp eğitimleri hakkındaki görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Veriler 83 öğrenciden, isimsiz olarak kendi başlarına doldurdukları bir anket ile toplanmıştır. Anket genel tıp eğitimlerinin bitiminde, final sınavından sonra uygulanmıştır.

Bulgular: Genel tıp eğitimlerinin başlangıç beklentilerine uygunlukları sorgulandığında, katılımcıların çoğunluğu (%78) “tamamen”, daha azı (%10) “bir yere kadar” diye yanıt verirken, %7‘sinin beklentisi yoktu ve %5 “hayır” olarak cevaplandırdı.

Sonuç: Uygulanan genel tıp eğitiminin öğrenciler tarafından iyi algılandığı ve öğrenildiği saptanmıştır. Sonuçlar katılımcıların eğitim programından yeterince tatmin olduklarını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: genel tıp, öğrenciler, eğitim


Download Full Text Add to Favorite