EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beş Proton Pompa İnhibitörünün Etkinliğinin Semptom İndeksleri Ve Yaşam Kalitesi Anketleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
The Comparison Of The Efficacy Of Five Proton Pomp Inhibitors By Using Symptom Indices And Quality Of Life Questionnaires In Gastroesophageal Reflux Disease
Selçuk Mıstık, Ali Özgür Başaran, Alper Yurci, Şebnem Gürsoy, Hasan Basri Ulusoy

 

How to cite / Atıf için: Mıstık S, Başaran AÖ, Yurci A, Gürsoy Ş, Ulusoy HB. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beş Proton Pompa İnhibitörünün Etkinliğinin Semptom İndeksleri Ve Yaşam Kalitesi Anketleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. Euras J Fam Med 2016;5(1):33-40

 

Original Research / Orijinal Araştırma


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, şimdiye kadar yapılmamış olan, bütün proton pompa inhibitörlerinin (lanzoprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol ve omeprazol) birbiri ile karşılaştırılmasıydı.

Yöntem: Hastaların demografik verileri yanında dört ayrı anket uygulandı: reflü semptom indeksi, gastroözofageal reflü anketi, gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeği ve iş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 100 hasta alındı. Gastroözofageal reflü anketinde çalışma öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, pantoprazol omeprazole göre daha etkili olarak bulundu. Reflü semptom indeksinde esomeprazol, pantoprazol ve rabeprazolde çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düşme mevcuttu. Gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeğinde skor bütün gruplarda düşmekle birlikte pantoprazoldeki düşme omeprazole göre istatistiksel anlamlı olarak fazlaydı. İş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketinde pantoprazol gastroözofageal reflü hastalığının iş üretkenliğini engelleme etkisini istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştı. Gastroözofageal reflü hastalığının günlük aktiviteyi engelleyici etkisini azaltmada pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazolün lanzoprazol ve omeprazole göre daha iyi olduğu bulundu.

Sonuç: Çalışmamız bütün proton pompa inhibitörlerinin gastroözofageal reflü tedavisinde etkili olduğunu göstermekle birlikte, etkinlik düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların kullanımı klinik yaklaşımımızda değişiklik yapabilecektir.

Anahtar kelimeler: gastroözofageal reflü hastalığı, proton pompası inhibitörleri, etkinlik, karşılaştırma

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to compare the efficacy of the five proton pump inhibitors; lansoprazole, esomeprazole, rabeprazole, pantoprazole and omeprazole.

Methods: In addition to the demographic data, the patients were asked to fill out four questionnaires; reflux symptom index, gastroesophageal reflux questionnaire, gastroesophageal reflux disease health related quality of life scale and the work productivity and activity impairment questionnaire

Results: A total of 100 patients were included in the study. In the gastroesophageal reflux questionnaire, pantoprazole was more effective than omeprazole. In the reflux symptom index esomeprazole, pantoprazole and rabeprazole made statistically significant decrease. The scores were significantly decreased in all groups in the gastroesophageal reflux health related quality of life scale, and the decrease was higher in pantoprazole group than in omeprazole group. In the work productivity and activity impairment questionnaire pantoprazole significantly decreased the effect of gastroesophageal reflux in preventing the work productivity. Pantoprazole, rabeprazole and esomeprazole were better in reducing the preventive effect of gastroesophageal reflux in daily activities than lanzoprazole and omeprazole. 

Conclusion: All of the proton pump inhibitors are effective in the treatment of gastroesophageal reflux, with various differences in their efficacies. The use of these differences may make changes in the clinical approach. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, efficiency, comparison


Giriş

Mide içeriğinin retrograd olarak özefagusa geçmesine gastroözofageal reflü (GÖR) denir. Reflü sağlıklı bireylerde de görülebilir, buna fizyolojik reflü denir. Fizyolojik reflü kısa süreli, semptoma yol açmayan, gece görülmeyen ve özofagusta hasara neden olmayan reflüdür (1-3). Yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek şekilde haftada iki ya da daha fazla gün retrosternal yanma veya endoskopide mukozal kayıp Gastroözofageal reflü hastalığı olarak kabul edilir. Özofagusta mukozal hasar olmaksızın haftada 2 gün veya daha fazla reflü semptomları olan Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) nonerozif reflü hastalığı olarak adlandırılır  (4).

Haftada en azından bir kez pirozis veya asit regürjitasyonu prevalansı batıda %10-20 iken Asya’da %5’tir (5). Güney Amerika’da yapılan çalışmalarda haftada en az bir kez pirozis veya asit regürjitasyonu %20 bulunmuştur (5). İngiltere’de haftada en azından bir kez pirozis veya asit regürjitasyonu prevalansı %18, İtalya’da haftada en azından bir kez pirozis %7,7, regürjitasyon %6,6, Çin’de haftada en azından bir kez pirozis veya asit regürjitasyonu %4,8 bulunmuştur (6-8). Ülkemizde Mungan ve ark. (9) tarafından dört şehirde 585 kişide yapılan anket bazlı çalışmada erişkinlerin %3,1’inde sürekli, %22,6 sık (bir günden fazla) %43,6’sında seyrek (bir günden az) reflü semptomu (pirozis veya regürjitasyon) saptanmıştır. Başka çalışmalarda da haftalık pirozis %10, regürjiitasyon %15.6, GÖRH %20 bulunmuştur (10,11).

Gastroözofageal reflü hastalığında bazı hastaların özellikle bir tipi tercih etmelerine rağmen, literatürde beş proton pompa inhibitörünün tek çalışmada birbirine üstünlüğünü anket ve indekslerle gösteren çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, şimdiye kadar yapılmamış olan, anket ve indeks ile, bütün proton pompa inhibitörlerinin (lanzoprazol 30 mg, esomeprazol 40 mg, rabeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg ve omeprazol 20 mg) birbiri ile karşılaştırılmasıydı. 

Yöntem 

Bu çalışma Kayseri bölgesinde bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında yürütülen çalışmadır. Veriler Mart-Temmuz 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu çalışmada erişkin yaş grubunda gastroözofageal reflü hastalığında beş farklı proton pompa inhibitörünün etkisi ve dört farklı gastroözofageal reflü anketi uygulaması amaçlanmıştır. Çalışma protokolü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Örneklem Seçimi: 

Kayseri bölgesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ve Gastroenteroloji polikliniklerinde GÖRH tanısı alan yüz hasta rastgele yöntemle seçildi. Birinci hastadan yüzüncü hastaya kadar kura seçimi ile belirlendi. Doz alımı hastalara soruldu. Doz seçiminde piyasadaki dozlara göre normal tedavi dozları idi. Tedaviye yanıtı görmek için bir aylık tedavi uygun görüldü. Çalışmaya katılan hastalara anket uygulanmış aynı gözlemci tarafından aynı gün, asenkron olarak proton pompa inhibitörleri başlanmıştır. Çalışma öncesinde hastaların yazılı onayı alınmıştır. Çalışma süresince toplam 22 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir.

Ölçüm Prosedürü:

Gastroözofageal reflü klinik bulguları göz önüne alınarak dört anket formu hazırlandı. Birinci bölümde çalışma ile ilgili bilgilendirme kısmı ve çalışmaya katılacak bireylerin kimlik, adres ve telefon numaralarını içeren sorular bulunmaktaydı.

Gastroözofageal reflü saptanan hastalara bir aylık proton pompa inhibitörü tedavisi başlandı. Bir ay sonra tedavinin faydası olsun veya olmasın aynı polikliniğe başvurmaları istendi. Kontrole gelen hastalara,  ilk ziyarette yapılan dört anket tekrar yapıldı. Gastroözofageal reflü tanısı alan hastalara GERDQ anketi (Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire), asit reflü semptom indeksi anketi,  iş üretimi ve aktivite bozulması anketi, GERD HRQL (Gastroesophageal Reflux Disease Health Related Quality of Life) anketleri uygulandı. Hastalar randomize olarak beş gruba ayrılarak ve her tedavi grubunda 20’şer hasta olmak üzere lanzaprozol, esomeprozol, rabeprozol,  pantoprozol ve omeprozol grupları yapıldı. Gruplar arası farklar istatistiksel olarak değerlendirildi.

GERDQ Anketinin Özellikleri:

GerdQ hastaların kendileri tarafından yapılabilen hasta merkezli bir araç olup gastroözofageal reflü hastalığının tanı ve yönetiminde kullanılır. Semptomları sık olanlarla ara sıra olanlar arasında ayırım yaparak tedavi kararlarına rehberlik etmeye faydalıdır. Tedavinin hastaların semptomları ve günlük yaşam üzerine etkilerini izlemeyi sağlar.

GERD-HRQL Anketinin Özellikleri:

GERD-HRQL anketi GÖRH’na özgü, hastaların kendi kendine doldurabildiği orijinali İngilizce olarak hazırlanmış olup esas olarak anti reflü cerrahisi öncesi ve sonrasında kullanılır (12,13).

Asit Reflü Semptom İndeksi Anketinin Özellikleri: 

Asit Reflü Semptom İndeksi Anketi 2001 yılında yayınlanmış olup hastaların kendi kendine doldurabildiği klinisyenlere larengofarengeal reflü varlığını tespit etme ve belgelemeye yardım eden dokuz başlıklı bir indekstir. Geçerlilik çalışması yapılmıştır (14,15). On ve üzerinde skor elde edilmesi klinik olarak anlamlı kabul edilmektedir.

İş Üretkenliği ve Aktivite Bozulması Anketinin Özellikleri:

İş Üretimi ve Aktivite Bozulması Anketi (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for GERD, WPAI-GERD) hastalar tarafından kendi kendine yapılabilen gastroözofageal reflü hastalığında iş üretkenliği ve aktivitelerde azalmayı ardışık olarak günlük saat birimi ve azalma yüzdesi olarak değerlendiren bir araçtır (12,16). Geçerlilik çalışması yapılmıştır (16).

Çalışmada kullanılan ilaçlar:

Çalışma boyunca proton pompa inhibitörlerinin orijinal ilaçları kullanılmıştır: lanzoprazol 30 mg (Lansor, Sanovel), esomeprazol 40 mg (Nexium, AstraZeneca), rabeprazol 20 mg (Pariet, Janssen- Cilag), pantoprazol 40 mg (Panto, Sandoz) ve omeprazol 20 mg (Omeprol, Sandoz).

İstatistiksel Analiz:

Veriler IBM SPSS Statistics 21.0 istatistik paket programında değerlendirildi. Sayısal değişkenlerin normal dağılımı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi, fark bulunması durumunda çoklu karşılaştırmaları ise Tukey testi ile yapıldı. Sayısal değişkenlerin tekrar ölçümleri arasındaki farka verilerin normal dağılması durumunda eşleştirilmiş t testi ile normal dağılmaması durumunda Wilcoxon analizi ile bakıldı. Kategorik değişkenlerin önce- sonra dağılımları arasındaki uyum Kappa analizi ile değerlendirildi. p≤0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular 

Çalışma Kayseri İlinde Mart 2014- Temmuz 2014 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya 14-74 yaş arası toplam 100 hasta katıldı. Çalışmaya alınan hasta grubu içerisinde bir tane 14 yaşında hasta geldi ve ailesinden gerekli izin alındı. Çalışmaya katılanların %31’i erkek ve %69’u kadındı. Yaş ortalaması 42,27 ±11,60 olarak bulundu. Bunlardan %84 ü evli %16’sı bekardı. Eğitim durumu ise % 47 si ilkokul, %31’i ise lise %4’ü ortaokul, %18 si üniversite mezunu idi. Halen işi olan %37 ve işi olmayan ise %63 idi. Çalışmaya katılanların meslek durumu ise; emekli %4, %18’i işçi, %24’ü memur, %52’ü ev hanımıydı (Tablo 1). Çalışma her gruptan toplam 20 hasta olmak üzere beş ilaç grubundan oluşmaktaydı (lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol ve rabeprazol grubu).

 

Tablo 1. İlaç gruplarına göre demografik veriler

 

GERDQ Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Skor 0-2 arasında ise reflü olasılığı düşük, 3-7 arasında ise reflü olasılığı düşük, 8-10 arasında ise impakt faktöre göre (

 

Tablo 2. İlaç gruplarının çalışma öncesi ve sonrasında GERDQ skorlarına göre değerlendirilmesi

 

Gastroözofagial reflü anketinde; çalışma öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında esomeprazol, pantoprazol ve rabeprazolde istatistiksel anlamlı olmak üzere bütün gruplarda skorda düşme vardı (iyileşme), pantoprazol omeprazole göre skorda daha iyi düşme yapmıştı.

 

Tablo 3. İmpakt faktöre göre değerlendirme

 

GERD-HRQL Anketi Sonuçları

GERD-HRQL Anketi Sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.

 

Tablo 4. GERD-HRQL anketinin ilaç kullanımı öncesi ve sonrası değerleri

 

GERD-HRQL anketinde ilaç kullanımının öncesi ve sonrasında genel olarak yaşamdan memnuniyet durumuna bakıldığında, tedavi sonrası yaşamdan memnun olmayanların daha az olduğu görülmüştür.

Gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeğinde; her grupta çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düşüş vardı. En çok düşen pantoprazol omeprazole göre farklı, diğerlerine göre fark yoktu.

Asit reflü semptom indeksi sonuçları

Yapılan analizlerde asit reflü semptom indeksinde bütün gruplarda öncesine göre sonrasında düşüş vardı. Esomeprazol, pantoprazol, rabeprazolde istatistiksel anlamlı düşüş mevcuttu, diğerlerinde de düşüş var ama anlamlı değildi. Esomeprazol, pantoprazol (p<0,001) ve rabeprazolde (p<0,05) düşme istatistiksel anlamlıydı. En çok düşüren olmayıp hepsinde paralel düşüş mevcuttu.

İş Üretkenliği ve Aktivite Bozulması Anketi Sonuçları

İş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketinde;  pantoprazol gastroözofageal reflü hastalığının çalışırken üretkenliğini engelleme etkisini çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştı (p<0,05).

Günlük aktivitenin gastroözofageal reflü hastalığıyla etkilenmesinde beş grupta da çalışma sonrası öncesine göre azalma vardı (p<0,05). İş Üretimi ve Aktivite Bozulması Anketinde grup içi çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel farklılıklar Tablo 5’te verilmiştir. Gastroözofageal reflü hastalığının günlük aktiviteyi engelleyici etkisini azaltmada pantoprazol, rabeprazol and esomeprazolün lanzoprazol ve omeprazole göre daha iyi olduğu bulundu.

 

Tablo 5. İş Üretimi ve Aktivite Bozulması Anketinde grup içi çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel farklılıklar

 

Tartışma 

Gastroözofageal reflü anketinde çalışma öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, pantoprazol omeprazole göre daha etkili olarak bulundu. Reflü semptom indeksinde esomeprazol, pantoprazol ve rabeprazolde çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düşme mevcuttu. Gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeğinde skor bütün gruplarda düşmekle birlikte pantoprazoldeki düşme omeprazole göre istatistiksel anlamlı olarak fazlaydı. İş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketinde pantoprazol gastroözofageal reflü hastalığının iş üretkenliğini engelleme etkisini istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştı. Gastroözofageal reflü hastalığının günlük aktiviteyi engelleyici etkisini azaltmada pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazolün lanzoprazol ve omeprazole göre daha iyi olduğu bulundu.

Literatürde bütün proton pompa inhibitörlerini kullanarak Miner ve ark. (17) 2003 yılında bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, standart doz pantoprazol (40 mg), rabeprazol (20 mg) ve esomeprazol (40 mg) lansoprazol (30 mg) ve omeprazol (20 mg) tedavisi altındayken 24 saatlik intragastrik pH ölçümleri yapılmıştır. Burada esomeprazol için elde edilen değer diğer ilaç gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı çıkmış. Bu çalışmanın sonucunda standart doz esomeprazolun diğer proton pompa inhibitörlerine göre daha iyi gastrik asit kontrolü sağladığı öne sürülmüştür (17). Bu sonuçlar paralelinde biz de çalışmamızda hastalarımızın subjektif yorumlarında en etkili ilacın esomeprazol olmasını bekleyebilirdik. Ancak, çalışmamızın sonuçlarına göre, bu intragastrik pH sonuçları ile benzer olmayan bir şekilde pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazolün, lansoprazol ve omeprazole göre daha etkili olduğu sonucunu elde ettik. Bredenoord  ve ark. (18) yaptıkları derlemede Miner ve ark.’nın çalışmasının sonuçlarını verdikten sonra proton pompa innibitörlerinin etkinlikleri arasında sadece küçük farklılıklar olup, gastroözofageal reflü hastalarında bu farklılıkların klinik olarak önemli olmadığı yorumunu yapmışlardır. Bizim çalışmamızda ise bütün ilaçlar gastroözofageal reflü tedavisinde etkin bulunmakla birlikte, bariz etkinlik düzeyi farklılıkları tespit edilmiştir. 

Regula ve ark.’nın (19) 2006 yılında yaptığı çalışmada, non steroid anti enflamatuvar kullanan hastalarda 20 mg ve 40 mg pantoprazol ile 20 mg omeprazolün etkinliği ve tolore edilmesinin karşılaştırılması yapılmıştır. Regula ve ark.’nın yaptığı bu çalışmaya göre verilen bu dozlarda denk etkinlik ve iyi tolerans elde edilmiştir. Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre ise pantoprazol, GERQ, GERD-HRQOL ve İş üretkenliği ve Aktivite Bozulması anketinde omeprazole göre daha üstün etkinlik göstermiştir (19). Wang ve ark.‘nın (20) 2006 yılında yaptığı meta analizde, farklı dozlarda esomeprazol ile omeprazol ve pantoprazolü karşılaştıran çalışmalarda önemli farklılık çıkmadığını ifade etmiştir. Bu derlemede, proton pompa inhibitörlerinin helikobakter pilori eradikasyonunda kullanımı 11 randomize kontrollü çalışma rehberliğinde araştırılmıştır. Esomeprazolün (üçlü tedavi) etkinliğinin omeprazol temelli çalışmalarla eşdeğer olduğu ifade edilmiştir. Bu derlemesinin sonuçlarına zıt olarak bizim çalışmamızda pantoprazol, esomeprazol ve rabeprazolün etkinliği omeprazol ve lansoprazolden fazla çıkmıştır (20).

Johnson ve ark.‘nın (21) çalışmasında 45 helikobakter negatif gastroözofageal reflü hastasında lansoprazol ve esomeprazolün etkinliği karşılaştırılmıştır. Lansoprazol (30 mg) ve esomeprazol (40 mg) 5 gün süre ile verilip 5. günde 24 saatlik intragastrik pH ölçümü yapılmış ve dozlar iki katına arttırılıp 10. günde aynı ölçümler yapılmıştır. Ondört günlük arınma döneminden sonra hastaların ilaç grupları değiştirilip tekrar pH ölçümleri yapılmıştır. Hedef düzey olarak intragastrik pH’nın 4’ün üzerinde kaldığı süre belirlenmiştir. Intragastrik pH’nın 4’ün üzerinde olduğu süre en fazla esomeprazol 40 mg günde iki kez grubunda olup bunu lansoprazol 30 mg günde iki kez, esomeprazol 40 mg günde tek doz ve lansoprazol 30 mg günde tek doz izlemiştir. Esomeprazolün 40 mg günde tek doz verilmesi, lansoprazolün 30 mg günde iki doz verilmesi birbiri ile kıyaslanabilir bulunurken, lansoprazol 30 mg günde tek dozdan daha etkili bulunmuştur (21). Esomeprazolün lansoprazole göre daha etkin olması bizim çalışmamızın İş Üretkenliği ve Aktivite bozulması anketi bulguları ile uyumludur.

Frazzoni ve ark. (22) komplike gastroözofageal reflü hastalığında esomeprazol 40 mg ve lansoprazol 30 mg’ın etkinliklerini karşılaştırmışlardır. İntragastrik pH izlemi yapılmış. Esomeprazol özofageal asit maruziyetini önlemede omeprazole göre önemli derecede daha etkin olarak bulunmuştur (22). Esomeprazolün daha etkili çıkması bizim çalışmamızın verileri ile uyumludur.

Frazzoni ve ark. (23) komplike gastroözofageal reflüde lansoprazol 30 mg ile pantoprazol 40 mg’ı karşılaştırmışlardır. Tedavinin üçüncü-dördüncü haftasında 24 saat özofagus pH izlemi yapılmış,  sonuçlar anormal ise dozlar iki katına çıkarılmış ve tekrar pH izlemi yapılmıştır. Sonuç yine iyileşmemişse hastaya başka bir ilaç verilmiştir. Çalışmanın sonunda etkin intra özofageal asit baskılamanın lansoprazol ile daha güvenilir şekilde elde edilebileceği belirtilmiştir (23). Bizim çalışmamızda ise pantoprazol günlük aktiviteye gastroözofageal reflünün etkisini azaltmada lansoprazole göre daha etkili olmakla birlikte, çalışırken gastroözofageal reflünün etkisini azaltmda hem lansoprazol, hem de diğer proton pompa inhibitörlerine göre üstün çıkmıştır.

Çalışmanın kısıtlılıkları

Çalışmamızda, bizim planladığımız çalışma şekli ve teknik güçlükler nedeniyle hastalara intragastrik pH izlemi yapılmamıştır. Bunun sonucunda da bulduğumuz proton pompa inhibitörleri arasındaki klinik etkinlik farkları ile mide asiditesi ilişkilendirilememiştir. 

Çalışmanın güçlü yönleri

Çalışmamızın güçlü yönü, pH izlemi yapılmamasına rağmen semptom takipleri ile klinik iyileşmenin takip edilmesi ve semptomlardaki iyileşme düzeyleri ile ilaç gruplarının etkinliklerinin değerlendirilmesinin sağlanmış olmasıdır.

Çalışmadan çıkarımlar 

Çalışmamız kapsamında kullanılan anketlerden, özellikle GERDQ anketinin birinci basamakta gastroözofageal reflü hastalarının tedavi sonrası ilaç etkinliğinin değerlendirilmesi için faydalı bir araç olduğunu önermekteyiz.

Çalışma kapsamında kullanılan anketler birinci basamak hastalarına uygulanıp, tedavi sonrası istenilen düzeylere ulaşılamazsa tedavinin başka bir ilaç grubu ile devamı yönünden değerlendirme yapılması birinci basamak açısından uygun bir yaklaşım olacaktır.

Sonuç

Bütün proton pompa inhibitörleri gastroözofageal reflü tedavisinde etkiliydi. Pantoprazol omeprazole göre daha iyiydi (GERDQ, GERD-HRQL). Asit Reflü Semptom İndeksi’nde çalışma öncesine göre sonrasında esomeprazol (p<0,001), pantoprazol (p<0,001) ve rabeprazolde (p<0,05) düşme istatistiksel anlamlıydı. Pantoprazol çalışırken gastroözofageal reflü etkisini azaltmada daha etkiliydi (p<0,05) (İş üretkenliği).

Rabeprazol, pantoprazol ve esomeprazol, lansoprazol ve omeprazole göre günlük aktiviteye gastroözofageal reflü etkisini azaltmada daha iyiydi (İş üretkenliği).

Çalışmamız bütün proton pompa inhibitörlerinin gastroözofageal reflü tedavisinde etkili olduğunu göstermekle birlikte, etkinlik düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların kullanımı klinik yaklaşımımızda değişiklik yapabilecektir.

Teşekkür

Bu çalışma ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (ERUBAP, Proje No. TTU-2013-4839). 

 

Kaynaklar

1. Kayaalp O. Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Tıbbi Farmokoloji’de. Ankara: Güneş Yayınları; 2000:1604-10.

2. Gökhan N, Çavuşoğlu H. Tıbbi fizyoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1986:1113-5.

3. Telatar H, Bayraktar Y, Sayek İ. Gastrointestinal sistem fizyolojisi. Temel cerrahi’de. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1993:568-85.

4. Dökmeci İ. H-K-ATP az pompası ve inhibitörleri. Farmakoloji temel kavramlar’da. İstabul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2000:679-84.

5. Melzer E, Bruck R, Krepel Z, Bar-Meir S. Lack effect of omeprazole on rat hepatic blood flow. Israel J Med Sci 1989;25(12):722-3.

6. Yalçın O, Köse H, Köksoy F, Soybir G, Aker Y, Çubukçu O. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1992;6(4):235-7.

7. Hamamoğlu E. Peptik ülser tedavisinde yeni ilaç: omeprazol. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(1):517-51.

8. Dent J, El-Serag HB, Wallander MA, Johansson S. Epidemiology of gastrooesophageal reflux disease: a systematic review. Gut 2005;54(5):710-7.

9. Mungan Z, Demir K, Onuk MD, Göral V, Boztaş G, Beşışık F, et al. Characteristics of gastroesophageal reflux disease in our country. Turk J Gastroenterol 1999;10(2):101-6.

10. Mohammed I, Cherkas LF, Riley SA, Spector TD, Trudgill NJ. Genetic influences in gastro-oesophageal reflux disease: a twin study. Gut 2003;52(8):1085-9.

11. Valle C, Broglia F, Pistorio A, Tinelli C, Perego M. Prevalence and impact of symptoms suggestive of gastroesophageal reflux disease. Dig Dis Sci 1999;44(9):1848-52.

12. Mouli VP, Ahuja V. Questionnaire based gastroesophageal reflux disease (GERD) assessment scales. Indian J Gastroenterol 2011;30(3):108-17.

13. Velanovich V, Vallance SR, Gusz JR, Tapia FV, Harkabus MA. Quality of life scale for gastroesophageal reflux disease. J Am Coll Surg 1996;183(3):217-24.

14. Cohen JT, Gil Z, Fliss DM. The reflux symptom index--a clinical tool for the diagnosis of laryngopharyngeal reflux. Harefuah 2005;144(12):826-9.

15. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). J Voice 2002;16(2):274-7.

16. Wahlqvist P, Carlsson J, Stalhammar NO, Wiklund I. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment questionnaire for patients with symptoms of gastro-esophageal reflux disease (WPAI-GERD)--results from a cross-sectional study. Value Health 2002;5(2):106-13.

17. Miner P Jr, Katz PO, Chen Y, Sostek M. Gastric acid control with esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole: a five-way crossover study. Am J Gastroenterol 2003;98(12):2616-20.

18. Bredenoord AJ, Pandolfino JE, Smout AJ. Gastro-oesophageal reflux disease. Lancet 2013;381(9881):1933-42.

19. Regula J, Butruk E, Dekkers CP, de Boer SY, Raps D, Simon L,et al. Prevention of NSAID-associated gastrointestinal lesions: a comparison study pantoprazole versus omeprazole. Am J Gastroenterol 2006;101(8):1747-55.

20. Wang X, Fang JY, Lu R, Sun DF. A meta-analysis: comparison of esomeprazole and other proton pump inhibitors in eradicating helicobacter pylori. Digestion 2006;73(2-3):178-86.

21. Johnson DA, Stacy T, Ryan M, Wootton T, Willis J, Hornbuckle K, et al. A comparison of esomeprazole and lansoprazole for control of intragastric pH in patients with symptoms of gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2005;22(2):129-34.

22. Frazzoni M, Manno M, De Micheli E, Savarino V. Intra-oesophageal acid suppression in complicated gastro-oesophageal reflux disease: esomeprazole versus lansoprazole. Dig Liver Dis 200638(2):85-90.

23. Frazzoni M, De Micheli Eavarino V. Effective intra-oesophageal acid suppression in patients with gastro-oesophageal reflux disease: lansoprazole vs. pantoprazole. Aliment Pharmacol Ther 2003;17(2):235-41.

 


Download Full Text Add to Favorite