EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beş Proton Pompa İnhibitörünün Etkinliğinin Semptom İndeksleri Ve Yaşam Kalitesi Anketleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
The Comparison Of The Efficacy Of Five Proton Pomp Inhibitors By Using Symptom Indices And Quality Of Life Questionnaires In Gastroesophageal Reflux Disease
Selçuk Mıstık, Ali Özgür Başaran, Alper Yurci, Şebnem Gürsoy, Hasan Basri Ulusoy

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, şimdiye kadar yapılmamış olan, bütün proton pompa inhibitörlerinin (lanzoprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol ve omeprazol) birbiri ile karşılaştırılmasıydı.

Yöntem: Hastaların demografik verileri yanında dört ayrı anket uygulandı: reflü semptom indeksi, gastroözofageal reflü anketi, gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeği ve iş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 100 hasta alındı. Gastroözofageal reflü anketinde çalışma öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, pantoprazol omeprazole göre daha etkili olarak bulundu. Reflü semptom indeksinde esomeprazol, pantoprazol ve rabeprazolde çalışma öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düşme mevcuttu. Gastroözofageal reflü hastalığı yaşam kalitesi ölçeğinde skor bütün gruplarda düşmekle birlikte pantoprazoldeki düşme omeprazole göre istatistiksel anlamlı olarak fazlaydı. İş üretkenliği ve aktivite bozukluğu anketinde pantoprazol gastroözofageal reflü hastalığının iş üretkenliğini engelleme etkisini istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştı. Gastroözofageal reflü hastalığının günlük aktiviteyi engelleyici etkisini azaltmada pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazolün lanzoprazol ve omeprazole göre daha iyi olduğu bulundu.

Sonuç: Çalışmamız bütün proton pompa inhibitörlerinin gastroözofageal reflü tedavisinde etkili olduğunu göstermekle birlikte, etkinlik düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların kullanımı klinik yaklaşımımızda değişiklik yapabilecektir.

Anahtar kelimeler: gastroözofageal reflü hastalığı, proton pompası inhibitörleri, etkinlik, karşılaştırma

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to compare the efficacy of the five proton pump inhibitors; lansoprazole, esomeprazole, rabeprazole, pantoprazole and omeprazole.

Methods: In addition to the demographic data, the patients were asked to fill out four questionnaires; reflux symptom index, gastroesophageal reflux questionnaire, gastroesophageal reflux disease health related quality of life scale and the work productivity and activity impairment questionnaire

Results: A total of 100 patients were included in the study. In the gastroesophageal reflux questionnaire, pantoprazole was more effective than omeprazole. In the reflux symptom index esomeprazole, pantoprazole and rabeprazole made statistically significant decrease. The scores were significantly decreased in all groups in the gastroesophageal reflux health related quality of life scale, and the decrease was higher in pantoprazole group than in omeprazole group. In the work productivity and activity impairment questionnaire pantoprazole significantly decreased the effect of gastroesophageal reflux in preventing the work productivity. Pantoprazole, rabeprazole and esomeprazole were better in reducing the preventive effect of gastroesophageal reflux in daily activities than lanzoprazole and omeprazole. 

Conclusion: All of the proton pump inhibitors are effective in the treatment of gastroesophageal reflux, with various differences in their efficacies. The use of these differences may make changes in the clinical approach. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, efficiency, comparison


Download Full Text Add to Favorite