EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Kronik Tofüslü Gut: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Tophaceous Chronic Gout: Case Report and Literature Update
Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Vedat Gencer, Abdullah Sakin, Ahmet Yıldırım

ÖZET

Gut hastalığı daha çok orta yaşta erkeklerde görülen, insidası % 3 lere ulaşmış bir klinik durumdur. Persistan hiperürisemi aşırı ürat üretimi ve/veya renal ürat sekresyonunda yetersizlik sonucu ortaya çıkabilir. Asemptomatik hiperürisemi tedavi edilmez ise hastaların %75 kadarında 20 yıl içinde klinik hastalık ortaya çıkar. Hastalık rekürren artrit ataklarını izleyen asemptomatik interkritik epizotlar şeklinde seyreder, sonunda kronik artrit ve tofüsler gelişebilir. Allopürinol ile ürik asit düşürücü tedavi kronik gut artriti ve tofüslü gutta belirgin azalma sağlamıştır. Burada ellerde, olekranon bursa ve birinci metatarsofalangeal eklemler üzerinde yoğun toföz depositleri olan bir vaka günümüzde nadir karşılaşılması sebebi ile sunuldu. 

Anahtar kelimeler: hiperürisemi, kronik hastalık, tofüs, allopurinol 

ABSTRACT

Gout is a clinical condition that is more common in middle-aged men, incidence reaches about  3%. Persistent hyperuricemia might arouse excessive urate production and/or failure in renal urate secretion. If asymptomatic hyperuricemia is not treated, clinical disease occurs in up to 75% of patients within 20 years. Intercritical asymptomatic episodes follows recurrent episodes of arthritis; eventually it develops chronic arthritis and tophaceous gout. Uric acid lowering therapy has provided significant decline of chronic gouty arthritis and tophaceous gout. Here, we report a tophaceous gout case who has tophi on his both hands,  olecranon and first metatarsophalengeal joints. 

Keywords: hyperuricemia, chronic disease, tophus, allopurinol


Download Full Text Add to Favorite