EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Sigara ve Yalnızlık
Smoking and Loneliness
Güzin Zeren Öztürk, Mehmet Taşkın Egici, Dilek Toprak, Beray Gelmez Taş, Aycan Özsunar, Saba Sağlıker

ÖZET

Amaç: Sigara içmek evrensel bir sağlık sorunudur. Bazı çalışmalara gore “yalnızlık” sigaraya başlamak nedenlerinden biridir. Bu nedenle çalışmamızda sigara kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniklerine herhangi bir şikayetle başvuran 247 kişi çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik veriler ve sigara kullanma özellikleri ve düşünceleri kaydedildi; Kalifornia UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi her katılımcıya uygulandı. İstatistiksel analizler için ki-kare ve student t testi kullanıldı; p≤0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 131(%53) erkek ve 116 (%47) kadın dahil edildi. Bunlardan 184’ü (%74,4) 40 yaş altında olup, 136’sı (%55,1) evli; 154’ü (%62,3) aktif çalışıyordu. 22’sinin (%8,9) kronik hastalığı vardı. Katılımcıların 145’i (%58,7) sigara kullanıyordu. Yalnızlık ile sigara kullanımı arasında anlamlı bir ilişki yokken; yaş, eğitim düzeyi, aktif çalışma ve yalnızlık duygusu arasında anlamlı ters bir ilişki olduğunu belirlendi.

Sonuç: Sigara kullanımı ile yalnızlık duygusu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak yalnızlık duygusunun multifaktöriyel bir durum olması nedeniyle daha büyük gruplarla ileri çalışmalar yapılması gerçek ilişkiyi ortaya koyacaktır.

Anahtar kelimeler: sigara içme, yalnızlık, tütün kullanımı bozuklukları

ABSTRACT

Aim: Smoking is a global health problem. According to some studies loneliness is one of the reasons to start smoking. So in this study, we aimed to investigate the association between smoking and loneliness.

Methods: 247 participants, who applied to Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Policlinics for any complain, were included into the study. Sociodemographic data and smoking features and opinion were registered, University of California, Los Angeles Loneliness Scale (UCLA-LS) and Fagerstrom Nicotine Dependence Test were applied to every subject. Chi-square and Student T test were used for statistical analysis; p≤0.05 accepted as significant.

Results: 131 (53%) men and 116 (47%) women were included into the study. 184 (74,4%) of them was under 40 years old. 136 (55,1%) of the participants was married; 154 (62,3.%) had a job. 22 (8,9%) of them had chronic diseases. 145 (58,7%) of the participants was smoking. While there was no statistical relationship between feeling of loneliness and smoking; we found significant reverse relation between age, education level, having a job and feeling of loneliness.

Conclusion: There is no relationship between smoking and feeling of loneliness. However, as loneliness is a multifactorial situation, further studies with larger groups would show the real relationship between them.

Keywords: smoking, loneliness, tobacco use disorder


Download Full Text Add to Favorite