EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Serum Cardiac Markers Of Patients Before And After Upper Gastrointestinal System Endoscopy
Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Önce ve Sonrasında Serum Kardiyak Marker Değerlendirmeleri
Onder Sezer, Binnur Tagtekin Sezer

ABSTRACT

Aim: Endoscopy is widely used to diagnose and treat gastrointestinal system diseases. It is a safe method but cardiopulmonary complications are the most common reasons about mortality. In this study we tried to determine early myocardial ischemia or infarction of upper gastrointestinal endoscopy performed patients by measured cardiac enzyme levels.

Methods: Patients who had chest pain before endoscopy and didn’t have chronical disease were chosen for our study. In our restrospective cross sectional study, Troponin-I and CK-MB levels of patients before and 4 hours after endoscopy were taken from their files.

Results: Twenty-one patients chosen for our study. Seven (33.3%) of them had elevated troponin-I levels; but they were within the range of limiting values. If we include all patients, troponin rise after endoscopy was statistically significant (p=0.01), but not pathologic.

Conclusion: In our study, we tried to determine the risk of myocard ischemia or infarct on patients suffering from chest pain before endoscopy. There was no evidence of troponin-I and CK-MB values that lead to myocardial damage. No myocardial infarction detected. Our results were similar to other studies. We want to continue our study prospectively; by increasing number of patients,to pronounce certain results.

Keywords: endoscopy, troponin, creatine kinase, myocard, cardiac diseases

ÖZET

Amaç: Endoskopi, gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Güvenli olmasının yanında, en sık .lüm nedeni kardiyopulmoner sistemle ilgili komplikasyonlardır. Bu çalışmada üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan hastalarda işlem öncesi ve sonrası erken dönemde miyokardiyal iskemi, miyokardiyal hasar ve miyokard infarktüsü varlığını kardiyak enzim düzeylerini değerlendirerek saptamayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamız endoskopi işlemi yapılmadan önce göğüs ağrısı tarifleyen, bilinen kronik hastalığı olmayan hastalar ile yapıldı. Retrospektif kesitsel çalışmamızda hastaların işlem öncesi ve işlemden sonraki 4. saatte bakılan kardiyak troponin ve kreatin kinaz-MB(CK-MB) değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 21 hasta alındı. Yedi (%33,3) tanesinin bakılan troponin değerlerinde yükselme saptandı ancak bu değerler normal sınırlardaydı, ve yükseliş anlamlı değildi. Tüm hastalar dahil edildiğinde hastaların endoskopi öncesi ve sonrasında bakılan troponin değerlerindeki değişim patolojik olmasa da anlamlıydı.

Sonuç: Çalışmamızda daha önceden göğüs ağrısı tarifleyen ve endoskopi yapılan hastalarda miyokardiyal iskemi veya infarkt riskini saptamayı amaçladık. Troponin-I ve CK-MB değerlerinde miyokardiyal hasara veya infarkta yönelik kanıt saptamadık. Kesin sonuçlara ulaşabilmek için çalışmamıza hasta sayısını arttırarak, prospektif olarak devam etmek istiyoruz.

Anahtar kelimeler: endoskopi, troponin, kreatin kinaz, miyokard, kalp hastalıkları


Download Full Text Add to Favorite