EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ebeveynlerinde Aksiyeteye Neden Olan Bir Unsur mudur?
Is Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Offsprings a Causal Factor in Their Parent’s Anxiety?
Fatih Yıldız, Ufuk Bal, Murat Yıldız, Özge Sak Aydın, Ersin Akpınar

ÖZET

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı bir çocuk, ailenin işlevselliğini bozar, duygusal sorunlara ve ağır bir ebeveynlik yüküne neden olur. Çalışmamızda, çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile ebeveyn anksiyetesi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Polikliniğe başvuran dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuğu olan ebeveynlerden (n=39) yazılı onam alınarak anket yapıldı. Ankette, ebeveynlerin yaşı, eğitim düzeyi, medeni durumu, Beck Anksiyete İndeksi kullanılarak ebeveynlerin anksiyete durumu, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısını alma süresi soruldu. Veriler uygun istatistik programı kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Çocukların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı sonrası izleme süresi ortalama 17,4±21,8 ay idi. Ebeveynlerin Beck Anksiyete Skoru ortalaması 7,56±4,7 idi. Çocukların tanı-takip süresi ile ebeveynlerin anksiyetesi karşılaştırıldığında anlamlı ilişki bulundu ve tanı ve takip süresi arttıkça anksiyete skorunun arttığı görüldü.

Sonuç: DEHB tanılı çocukların ebeveynlerine psikososyal destek verilmeli ve problem çözme becerilerinin arttırılması için danışmanlık yapılmalıdır. Ebeveyn anksiyetesinin, ortaya çıkış nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirilmesi, sağlık hizmeti sunucularının bütüncül bir yaklaşım benimsemesini sağlar. Benzer sorunları yaşayan ebeveynlerden destek grupları oluşturulabilir, böylelikle sosyal izolasyon ve stigmatizasyonun önüne geçilebilir. Ebeveynler, streslerinin azalmasına yönelik etkinliklere yönlendirilebilir. Birinci basamak hekimlerinin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve ebeveyn anksiyetesi ilişkisi göz önünde tutularak, koruyucu önlemler konusunda farkındalığı arttırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ebeveynler, anksiyete

ABSTRACT

Aim: Attention deficit hyperactivity disorder diagnosis of offsprings deteriorates family functioning, causes emotional problems and heavy parental burden. In our study, we investigated the probable link between the attention deficit hyperactivity disorder diagnosis and parent’s anxiety.

Methods: Parents of children with attention deficit hyperactivity disorder diagnosis (n=39) submitted informed consent upon their clinic visit and filled in questionnaire. Parent’s age, educational status, anxiety level through Beck Anxiety Inventory, child’s age and gender, and follow up period after initial attention deficit hyperactivity disorder diagnosis are inquired. Data is processed with appropriate statistical programme.

Results: Average follow up period after initial attention deficit hyperactivity disorder diagnosis was 17,4±21,8 months. Average Beck Anxiety Score for parents was 7,56±4,7. Comparison of follow up period after diagnosis with parents’ anxiety yielded statistical significant result and showed that as duration prolongs so does parents’ anxiety.

Conclusion: Consultation for better problem solving skills and psychosocial support should be offered to parents of children with attention deficit hyperactivity disorder diagnosis. Evaluation of causes and outcomes of parent anxiety will ensure health care providers to embrace an holistic approach. Parents with similar concerns can constitute support groups, and thus thward social isolation and stigmatisation. They can be directed to stress reduction activities. Taking into consideration of the link between attention deficit hyperactivity disorder diagnosis and parent anxiety, primary care physicians should build awareness on preventive measures.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, parents, anxiety


Download Full Text Add to Favorite