EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Obez Hastalarda Yeme Tutumu ile Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Relationship Between Eating Attitudes and Body Mass Index in Obese Patient

Abdülkadir Kaya, Alper Yılmaz, Beytullah İsmet Demirhan

ÖZET

Giriş: Yeme bozuklukları kişinin yemek yemesi, kilosu ve dış görünüşü ile ilgili düşünce ve yeme davranışı bozukluğudur. Yeme tutumu, yeme tutumu testi ile ölçülebilir ve kesme değeri 30 olarak kabul edilir. Bu çalışmada obez hastaların yeme tutumları ve eğitim düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmada rastgele 53 hastaya yeme tutumu testi uygulandı. Çalışmamızda Student t testi, tek yönlü ANOVA ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. Veriler SPSS ile analiz edildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya katılanların eğitim düzeyleri %24,5 (n=13)’i ilköğretim, %13,2 (n=7)’si lise, %35,8 (n=19)’i üniversite şeklindeydi. %26,4 (n=14)’ü ise eğitim durumunu belirtmedi. Katılımcıların yaş ortalaması 35,6±9,9; ortalama kiloları 92,7±14,3; ortalama vücut kitle indeksi 35,7±5,9; yeme tutumu testi ortalama puan 25±15,5 olarak bulundu. Hastalardan 39,6 (n=21)’sı 30 ve üstünde puan aldı. Yeme tutumu testi puan ve vücut kitle indeksi eğitim düzeyleri ile karşılaştırıldı. Eğitim düzeyi yükseldikçe, yeme tutumu testi puanının ve vücut kitle indeksinin anlamlı derecede düştüğü görüldü. Ayrıca yeme tutumu testi puanları ile vücut kitle indeksi arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda vücut kitle indeksi ile yeme tutumu testi puanı arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon tespit edildi. Çok sayıda çalışma obezlerin yeme tutumlarının daha kötü olduğunu desteklemektedir. Bu çalışmada eğitimin, obeziteyi engellemede önemli bir faktör olduğunu göstermekle beraber yeme tutumunu da düzelttiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: obezite, yeme alışkanlığı, tutum, beden kitle indeksi

ABSTRACT

Introduction: Eating disorders are thinking about the eating, weight, appearance and disorders of eating behavior. Eating behavior can measurable with eating attitudes test and cut-off value is considered to be 30. This study aimed to evaluate the eating behavior of obese patients and their education.

Methods: In these study EAT was performed in 53 patients randomly. In our study, Student t test, one way ANOVA and Pearson correlation analysis was used. Data were analyzed with SPSS. P <0.05 was considered significant.

Results: The level of education of participants 24.5% (n=13) primary education, 13.2% (n=7) high school, 35.8% (n=19) university. 26.4% (n=14) did not specify their education. The mean age of participants was 35.6±9.9; the mean weight was 92.7±14.3; the mean body mass index was 35.7±5.9; they receive from eating attitudes test mean score was 25±15.5. 39.6 (n=21) patients received scores of 30 and above. Taken from eating attitudes test and body mass index scores were compared with levels of education. When the educational level increases, eating attitudes test scores and body mass index were found to be significantly reduced. In addition, a significant positive correlation was found between body mass index and eating attitudes test scores.

Conclusion: In our study, a significant positive correlation was found between body mass index and eating attitudes test scores. Numerous studies support that eating attitudes of obese are worse. In this study, it was shown that education was an important factor in preventing obesity, but it also corrected eating attitude.

Keywords: obesity, eating behavior, attitude, body mass index


Download Full Text Add to Favorites