EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population

Gece Yeme Sendromu Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Genel Yetişkin Populasyonda İç Güvenilirlik Analizi

Merve Peker, Serdar Oztora, Ayse Caylan, Hamdi Nezih Dagdeviren

ABSTRACT

Aim: Night Eating Syndrome was first described by Stunkard in 1955 as a disorder in treatment-resistant obesity patients characterized by morning anorexia, evening hyperphagia and insomnia. Night Eating Syndrome seems to be a unique combination of eating, sleep and mood disorders. The objective of this study is to evaluate internal reliability of Night Eating Questionnaire in general adult population. 

Methods: The Night Eating Questionnaire was first developed by Allison et al. and later was adapted into Turkish and evaluated the reliability and validity by Atasoy et al. The sample of this study consisted of 51 patients aged over 18 years who applied to Ayşekadın Outpatient Center affiliated with Trakya University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine. Patients who did not want to participate in the study and patients under 18 were excluded. 

Results: Cronbach’s alpha showed overall coefficient of 0.887. Cronbach’s alpha was calculated for each item, the lowest coefficient was 0.859, whereas the highest was 0.890.

Conclusion: The Night Eating Questionnaire is proven to be applicable to general adult population after our internal reliability analysis.

Keywords: eating disorders, reliability, adults

ÖZET

Amaç: Gece yeme sendromu ilk olarak 1955’te Stunkard tarafından, tedaviye dirençli obezitesi olan hastalarda, sabahları anoreksi, akșam hiperfaji ve insomnia ile karakterize bir bozukluk olarak tanımlanmıștır. Gece yeme sendromu bir yeme bozukluğunun, bir uyku bozukluğunun ve bir duygudurum bozukluğunun benzersiz bir birleşimi gibi görünmektedir. Bu çalışmada amaç Allison ve ark. tarafından geliştirilen, Atasoy ve ark. tarafından Türkçe'ye uyarlanarak psikiyatrik hasta populasyonunda geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan Gece Yeme Anketi'nin genel yetişkin populasyonda iç güvenilirliğini hesaplamaktır. 

Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini Mayıs 2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı Ayşekadın Polikliniği'ne başvuran 18 yaşını doldurmuş 51 hasta oluşturmaktadır. 18 yaşını doldurmamış, anketteki soruları cevaplama konusunda gönüllü olmayan katılımcılar ile psikiyatrik hastalık öyküsü olan katılımcılar örnekleme alınmamıştır. 

Bulgular: Ölçeğin cronbach's alfa değeri 0,887 hesaplanmıştır. Tek tek maddeler incelendiğinde en düşük değer 0,859, en yüksek değer ise 0,890 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Yaptığımız iç güvenilirlik analizine göre Gece Yeme Anketi’nin genel erişkin popülasyonuna uygulanabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: yeme bozuklukları, güvenilirlik, erişkin


Download Full Text Add to Favorites