EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Akciğer Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Olguları Ve Biomass Maruziyeti

Tuberculosis Cases Mimicking Lung Cancer and Biomass Exposure

Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Pakize Sucu, Olga Akkan, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Levent Alpay, Esen Akkaya

ÖZET

Kaya ve ark. (1) imzalı, derginizin 2015 yılı 4(1) sayısı 36-38 sayfa aralığında yayınlanmış olan “Tomografide Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Vakası” başlıklı makaleyi ilgiyle okuduk. Çalışmacılar tüberkülozun, her hastalığı taklit edebilmesi ve benzer radyolojik bulgu verebilmesi nedeniyle akciğer kanseri ile de karışabileceği ve bu nedenle tanı ve tedavide gecikmelere neden olabileceği üzerinde durmuşlardır. Özellikle diyabet, silikoz ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) pozitifliği bulunan hastalarda ve yaşlılarda akciğer grafisinde tüberküloz bazen atipik radyolojik görünümlerle karşımıza çıkabilmektedir. Bizde bu olgulara dikkat çekmek amacı ile daha önce 8. Aile Hekimliği Kongresi ve 19. Türk Toraks Derneği Kongresinde sunduğumuz benzer iki olguyu akciğer tüberkülozunun akciğer kanseri ile karışabilecek klinik, radyolojik, bronkoskopik görünüme sahip olabilmesi, bu nedenle ayırıcı tanıda torokotomiye kadar giden invaziv işlemlere gerek duyulabilmesi ve biomass maruziyetinin önemini vurgulama açısından benzer başlık altında paylaşmak istedik.

Anahtar kelimeler: tüberküloz, biyokitle, akciğer kanseri

ABSTRACT

We read the article titled "A Tuberculosis Case With A Mass Appearance in Tomography" published in your journal numbered as 4(1) at pages 36-38 in 2015 with interest. Researchers mentioned that tuberculosis act as any other diseases and due to its similar radiological findings can also be mistaken as lung cancer. For that reason diagnosis and treatment will be delayed. Patients with diabetes, silicosis and human immunodeficiency virus (HIV) positivity and in the elderly with tuberculosis on chest x-ray may sometimes be confronted with atypical radiological appearances. In order to draw attention to these events and to emphasize the importance of biomass exposure, we wanted to share two similar cases that we had previously presented in the 8th Congress of Family Medicine and the 19th Turkish Thoracic Society Congress. These two cases had clinical, radiological, bronchoscopic appearance that may be confused with lung cancer and lead to invasive procedures like thoracotomy.  

Keywords: tuberculosis, biomass, lung cancer


Download Full Text Add to Favorites