EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Çocuk Acil Servisine Başvuran 6 Ay-5 Yaş Arası Ateşli Hastalarda Aksiller, Rektal ve Timpanik Ateş Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Correspondence of Accuracy of Axillary, Rectal, Tympanic Temperature Measurements in Children Aged Between 6 Months and 5 Years Presented to Emergency Service with Fever

Muhteşem Erol Yayla

ÖZET

Amaç: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil polikliniği’ne ateş şikayeti ile başvuran 6 ay 5 yaş arası çocuklarda; aksiller, rektal ve timpanik ateş ölçümlerine ait sonuçların karşılaştırılması ve ölçüm yerleri arasında fark olup olmadığının saptanması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmamıza Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine; ateş şikayeti ile başvuran, yaşları 6 ay-5 yaş arasında değişen 518 çocuk alındı. Hasta çocukların rutin fizik muayenelerinin bir parçası olarak dijital ve civalı ısı ölçerler kullanılarak aynı hastalarda rektal, ve aksiller ateşler alındı. Aynı hastalarda eş zamanlı olarak infrared timpanik ısıölçerler kullanılarak timpanik ateş ölçümleri de yapıldı. Hastalar stabilize edildikten sonra anne veya babalarına ekte verilmiş olan demografik verileri ve ateş ile ilgili soruları da içeren 17 sorulu anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmamıza dâhil ettiğimiz 518 hastamızın yaş ortalamaları 26,53±15,534 ay, ve ortancası 22.0 (6-60 ay), erkek/kız oranını 1,51/1 ve ortalama kardeş sayısını 1,2±1,1 (0-11) olarak saptadık. Rektal dijital ölçümleri temel olarak aldığımızda rektal dijital ısı > timpanik ısı ve arasındaki farkın 0,4 0C olduğunu, fakat rektal ölçümün dijital alet yerine civalı ısıölçer ile yapılması durumunda bu farkın bu kez 0,184 0C olduğunu saptadık. Aksiller yol temel alınarak ölçüm yapıldığında ise timpanik ısı>aksiller dijital ısı farkının 0,413 0C ve timpanik ısı>aksiller civalı ısı farkının ise 0,603 0C olduğunu saptadık.

Sonuç: Literatür gözden geçirildiğinde, literatürdeki sonuçlar da, elde edilen sonuçlar da tutarsız bulunmuştur. Klinik karar verirken, ateş ölçerlere daha az güvenmek gereklidir.

Anahtar kelimeler: ateş, termometreler, çocuk, kızılötesi ışınları

ABSTRACT

Aim: We aimed to compare measurement of axillary, rectal, tympanic sites in children aged between 6 months and 5 years old, who presented to Emergency Service of Adana Numune Training and Research Hospital with fever.     

Methods: 518 children were enrolled in our study, aged between 6 months and 5 years old who presented to emergency service of Adana Numune Training and Research Hospital with complaints of fever. As a part of routine medical examination, digital and mercury glass thermometers used for detecting axillary and rectal temperatures. In the meantime, tympanic infrared thermometers were used for measurement of tympanic fever. Following the stabilization of patients, a questionnare was given to mothers or fathers of children which has 17 questions to answer about fever and demografic data.

Results: Mean age of children enrolled in our study was 26.53±15.534 months, median 22.0, (6-60 months), female/male ratio 1,51/1 and mean number of siblings 1.2±1.1 (0-11). As we used rectal digital measurement as a baseline of correspondance, the mean difference of rectal digital temperature was about 0.4 0C higher than tympanic temperature, but the mean difference was about 0.184 0C higher when we used mercury glass thermometer instead of digital one. When we compared axillary measurements with others, we observed that tympanic measurement’s mean difference was 0.413 0C higher than axillary digital measurement, and tympanic measurement is 0.603 0C higher than mercury glass axillary thermometer measurement. 

Conclusion: As literature screened, both outcomes in the literature and outcomes that we obtain were found inconsistent. Thermometers need to be trusted less while establishing a clinical decision.

Keywords: fever, thermometers, child, infrared rays


Download Full Text Add to Favorites