EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

General Medicine in Bulgaria - Some Problems And Perspectives

Bulgaristan’da Genel Tıp - Bazı Sorunlar ve Perspektifler

Tsvetelina Valentinova

ABSTRACT

Aim: The observed trends in general medicine in Bulgaria are similar to those in the other European countries. It is notable the migration of doctors to countries with higher living standards, imbalance in the distribution of General Practioners in different regions of the country, increasing the age of the working physicians.The aims of this study was to investigate the views of medical students to work as General Practitioners in Bulgaria after their graduation next year. 

Methods: The study used a self-administered anonymous questionnaire answered by 70 students. It is performed in the end of their training on general medicine, after the final exam of the discipline. 

Results: The results showed that the work as General Practitioners is unattractive for future doctors. The reluctance of students to work as a general practitioner is related to the large share of bureaucratic work, limited opportunities for high-tech medical procedures, low payment and low prestige. 

Conclusion: The attractiveness of this profession for young doctors would increase after reduction of bureaucratic work, better payment and access to modern technologies in medicine, improving training opportunities and providing changes in stereotypes and attitudes of doctors working in this sector.

Keywords: general medicine, medical students, specialization

ÖZET

Amaç: Bulgaristan’da gözlemlenen genel tıp alanındaki eğilimler diğer Avrupa ülkeleriyle benzerlik göstermektedir. Doktorların yüksek yaşam standartına sahip ülkelere göçleri, ülkedeki genel pratisyenlerin bölgelere göre dağılımındaki dengesizlik ve çalışan hekimlerdeki yaşın giderek yükselmesi dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı Bulgaristan’daki tıp öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışacakları genel pratisyenlik hakkındaki düşüncelerini araştırmaktır.  

Yöntem: Bu çalışma kendi kendini değerlendirme sorularından oluşan ankete cevap veren 70 öğrenci ile yapılmıştır. Anket tıp eğitiminin son sınavları yapıldıktan sonra uygulanmıştır. 

Bulgular: Sonuçlar genel pratisyenliğin geleceğin doktorlarının ilgisini çekmediğini göstermiştir. Genel pratisyen olarak çalışacak öğrencilerdeki isteksizlik sebepleri; büyük oranda bürokratik iş, yüksek teknolojik medikal süreçler için sınırlı fırsata sahip olması, düşük gelir ve düşük prestij ile bağlantılıdır.

Sonuç: Bürokratik işleri azaltarak, daha yüksek ödemeler ile, tıp alanında modern teknolojilere erişim sağlayarak, kendini geliştirme fırsatlarını geliştirerek, bu sektörde çalışan doktorların kafasındaki klişeleri ve tutumları geliştirerek bu tıp dalına genç hekimlerin ilgisi çekilebilir.

Anahtar kelimeler: Aile Hekimliği, tıp öğrencileri, uzmanlaşma


Download Full Text Add to Favorites