EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


18-49 Yaş Kadınların Bazı Demografik Faktörleri Ve Yaşam Tarzı Özelliklerinin D Vitamini Seviyeleri İle İlişkisi
Relationship Between Vitamin D Levels And Demographic Factors And Life Style Characteristics Of 18-49 Age Women
Neslihan Erkuran, Sabahat Gücük

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı birinci basamak sağlık hizmeti sunanlar olarak bölgemizdeki üreme dönemindeki kadınlardaki D vitamini seviyelerini etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamız ilimizde Eylül 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında 18-45 yaş arası 289 kadın dahil edilerek tamamlandı. Katılma şartlarını sağlayan katılımcılara 42 sorudan oluşan anket aile hekimliği uzmanı tarafından yüz yüze görüşme ile uygulandı. Çalışmamızda ≥30 ng/mL serum vitamin D konsantrasyonları normal ve 30 ng/mL altı olanları ise yetersiz olarak gruplandırıldı

Bulgular: D vitamini değerleri 16,64±7,53 ng/ml olarak saptandı. Sadece %7,6'sının (n=22) D vitamini seviyesi normaldi. Fiziksel aktivite sıklığı azaldıkça D vitamini seviyesi yetersizliği oranının arttığı saptandı (p=0.01). Fiziksel aktivite skorunun yetersiz olması durumu arttıkça D vitamini yetersizliği oranı 4,2 kat (OR=4,208), güneşe maruz kalan alan/bölgeler azaldıkça(sadece el-yüz bölgesinin güneşe maruz kalma oranı arttıkça) D vitamini yetersizliği oranı 2,6 kat artmaktaydı (OR=2,683).

Sonuç: Birinci basamakta herhangi bir nedenle olan görüşmeler sırasında kadınlarımıza D vitamini kaynakları konusunda bilgilendirmelerin verilmesi ve tedavi etkinliği açısındanda tekrarlayan takiplerinin yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz

Anahtar kelimeler: eğitim, yaşam tarzı, birinci basamak, D vitamini

ABSTRACT

Aim: The aim of our study as primary health care providers is to investigate the factors affecting vitamin D levels in women during reproductive period in our region.

Methods: Our work was completed between September 2015 and January 2016, including 289 women aged 18-45 in our province.The participant who meets the conditions for participation was administered face-to-face interview questionnaire consisting of 42 questions by a family medicine specialist. In our study, ≥30 ng/mL serum vitamin D concentrations were normal and those below 30 ng/mL were grouped as inadequate.

Results: Vitamin D value was calculated as 16.64±7.53 ng/ml. Only 7.6% (n=22) of them had normal vitamin D levels. Vitamin D level was found to be inadequate in 98.4% (n=123) of the body-worn clothes (p=0.04).  As the physical activity score decreased, the vitamin D insufficiency rate increased 4.2 times (OR=4.208), as the area exposed to sun / regions decreased 2.6 times (OR=2.683).

Conclusions: We think that women shoud be informed about vitamin D sources and it would be appropriate to have repetitive follow-ups in terms of treatment effectiveness during conversations for any reason at the primary care.   

Keywords: education, life style, primary care, vitamin D


Download Full Text Add to Favorite