EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Bir Diş Hekimliği Fakültesi Çalışanlarında Periyodik Muayene, Viral Parametreler, Tükenmişlik Sendromu ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Periodic Examination, Viral Parameters, Burnout Syndrome and Depression Status of The Dental Faculty Staff
Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mehmet Ali Erkal

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının, periyodik muayene ve taramalarının, viral enfeksiyon ve kan parametrelerinin, aşı durumlarının, tükenmişlik ve depresyon semptomları ile iş yerinde karşılaştıkları risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel tipte olup, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında çalışan toplam 162 kişinin 155’i (%95,7) taramaya katılmıştır. Periyodik sağlık muayenesi taramaları esnasında çalışanların sosyodemografik özellikleri, risk faktörleri ve aşı durumları toplandı, kan tahlilleri ile birlikte Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği dolduruldu. 

Bulgular: Taramaya katılanların 79’u (%51) asistan diş hekimi, 39’u (%25,2) öğretim üyesi, 37’si (%23,9) diğer sağlık çalışanından oluşmaktadır. Taramaya katılanların yaş ortalaması 35,45±9,76 yıl (min=24, max=59) olup % 54,8’i (n=85) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların en sık ifade ettikleri kronik hastalıklardan ilk üçü hipotiroidi (n=11, %7,09), diyabet (n=8, %5,1), hipertansiyon (n= 4, %2,5) idi. Taramaya katılanların riskli durum öyküsü arasında (n=39) ilk üçü toz maruziyeti (n=8 kişi, %20,5), toz ve radyasyon (n=7, %17,9), akrilik maruziyeti (n=6, %15,4) oluşturmaktaydı. Taramaya katılıp kan tahlili yaptıranların 69’unda (%45,1) hepatit A antikor pozitifliği mevcut iken, 84’ünde (%54,9) hepatit A’ya karşı antikor negatif idi. Taramaya katılanlardan profesörlerin duygusal tükenme puan ortalamaları asistanlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olup taramaya katılanların Beck Depresyon Ölçeği kategorize edildiğinde 10’unda (%6,5) depresyon semptomları mevcut olup 17 ve üzeri idi. 

Sonuç: Gerekli önlem alındığında ve erken tanı konulduğunda önlenebilir durumlar olan işle ilgili olumsuzlukların tespiti ve düzeltilmesi hem verilen hizmet kalitesinin artmasında hem de diş hekimleri gibi sağlık çalışanlarında önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: diş hekimliği, sağlık personeli, önleme ve kontrol

ABSTRACT

Aim: We aimed to evaluate the periodic examinations, viral infection screening, biochemical parameters and vaccination status, along with the burnout and depression symptoms of employees at Faculty of Dentistry.

Methods: This study was a cross-sectional descriptive study among 155 of 162 (95.7%) employees of Selcuk University Faculty of Dentistry in the 2015-2016 academic year. Along with the Maslach Burnout and Beck Depression Inventories, socio-demographic characteristics, risk factors and, vaccination status were recorded; blood tests were done, burnout levels and depressive symptoms of employees were screened. 

Results: Of the study group; 79 (51%) were trainees, 39 (25.2%) were academician and 37 (23.9%) were other health staff in dentistry. The average age of the participants is 35.45 ± 9.76 years (min = 24, max=59) and 85 (54.8%) were women. First three of the most common chronic diseases among the  participants were hypothyroidism 11 (7.09%), diabetes 8 (5.1%) and hypertension 4 (2.5%). First three of the most common risk status of the participants (n=39) were dust exposure 8 (20.5%), radiation and dust 7 (17.9%), acrylic exposure 6 (15.4%). Of the participants, 69 (45.1%) had positive hepatitis A antibody and 84 (54.9%) were negative for hepatitis A antibody. Mean emotional exhaustion score of full professors who attended the screening was significantly lower than the trainees’ and when categorized 10 (6.5%) had significant depressive symptoms (17 and above score) in the Beck Depression Inventory. 

Conclusion: When taking necessary precautions and early diagnosis detection of preventable work-related situations and correcting the negative situations are important for both in providing quality of health services and  in health professionals such as dentists.

Keywords: dentistry, health personnel, prevention & control


Download Full Text Add to Favorite