EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


An Interesting Cause of Acute Neck-Chest Pain and Dyspnea: Spontaneous Pneumomediastinum
Ani Gelişen Boyun-Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığının İlginç Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk

ÖZET

Spontan pnömomediastinum mediastende hava varlığı olarak tanımlanabilir ve nadir görülen bir klinik tablodur. Oluşum mekanizması belirsizdir ancak oluşumu için alveolar ve intrabronşiyal basınç artışı sorumlu tutulmaktadır. Spontan pnömomediastinumun en sık tetikleyicileri akut astım atağı, diyabetik ketoasidoz, sigara, esrar veya kokain kullanımı, tüplü dalış, uçakla seyahat, aşırı egzersiz, aşırı kusma veya öksürüktür. Göğüs-boyun ağrısı ve nefes darlığı başlıca semptomlardır. Şüpheli olgularda tanı çoğunlukla akciğer grafisiyle konabilir veya toraks BT ile doğrulanabilir. Tedavi yaklaşımı; oksijen, analjezikler ve hastanın yakın takibidir. Tedavi yüz güldürücüdür ve tekrarlama düşüktür. Tansiyon pneumomediastinum, tansiyon pnömotoraks veya mediastinit saptanırsa cerrahi tedavi gerekebilir.

Çalışmamızda spontan pnömomediastinum tanısı alan iki olguyu sunmayı amaçladık. Birinci olgu 17 yaşında bir erkekti. Yaklaşık 2 metre derinlikteki denize dalıştan 8 saat sonra acil servise nefes darlığı, non-prodüktif öksürük, göğüs-boyun ağrısı şikayetleri ile başvurdu. İkincisi olgu ise, akut nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile başvuran 20 yaşındaki bir kadındı. Anamnezde 2 gün önce şiddetli öksürük atağı geçirdiği öğrenildi. Her iki hastada akciğer grafisi ve toraks BT'de pnömomediastinum ve cilt altı amfizemi saptandı. Hastalar konservatif tedavi uygulama ve takip amaçlı hastaneye yatırıldı. Kontrol akciğer grafileriyle takip sonrası sorunsuz taburcu edildiler.

Dispne, akut boyun ve göğüs ağrısı ile acil servise başvuran olgularda spontan pnömomediastinum akla getirilmelidir. Literatürde nadir olmasına rağmen bu durum, tüpsüz dalış veya şiddetli öksürük sonrası bile gelişebilir.

Anahtar kelimeler: spontan, pnömomediastinum, dalış, öksürük

ABSTRACT

Spontaneous pneumomediastinum can defined as the presence of air in the mediastinum and it is a rare clinical entity. The formation mechanism is unclear but rise of alveolar and intrabronchial pressure is blamed for its formation. The most frequent triggers of spontaneous pneumomediastinum are acute asthma attack, diabetic ketoacidosis, smoking marijuana or cocaine, scuba diving, traveling by plane, excessive exercise, excessive vomiting or cough. Chest-neck pain and dyspnea are the main symptoms. Diagnosis can be confirmed mostly by chest radiography or thorax CT for suspected cases. The treatment of choice is oxygen, analgesics and monitoring the patient. It has a satisfactory outcomes and the recurrence is low. Surgical tretament may be necessary if tension pneumomediastinum, tension pneumothorax or mediastinitis determined. 

We report two cases with spontaneous pneumomediastinum. First one was an 17-year-old boy who presented emergency service with dyspnea, non-productive cough, chest-neck pain 8 h after the diving about 2 meter depth under the sea. Second one was a 20-year-old woman presented emergency service with acute dyspnea and chest pain. She was complained severe cough 2 days ago in her history. In both patients chest radiography and thorax CT revealed pneumomediastinum and subcutaneous emphysema. The patients admitted to the hospital for conservative treatment and follow up. They were discharged without any problems after follow up with control chest radiography.

If patients refer to emergency department with dyspnea, acute neck and chest pain, spontaneous pneumomediastinum should be remembered. Although rare in the literatüre, this condition can develop while diving tubeless or with severe coughing. 

Keywords: spontaneous, pneumomediastinum, diving, cough


Download Full Text Add to Favorite