EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Effecting Factors on Health-Related Quality of Life Among Patients With A History of Acute Coronary Syndrome
Akut Koroner Sendrom Geçirmiş Hastalarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Didem Kafadar, Fatma Gönül Doğan, Nuket Bayram Kayar, Burak Ayca, Muhammet Çömçe, H. Ayberk Çakırlar, Abdurrahman Polat, Ertuğrul Okuyan

ABSTRACT

Introduction: Acute coronary syndrome is a major experience which affects health related quality of life of patients. In literature, health related quality of life has been found to be associated with clinical parameters. We aimed to evaluate whether health related quality of life of patients with a history of acute coronary syndrome is associated with gender, geriatric ages, the affected vessels and period from the first acute coronary event of the patients.

Methods: This descriptive study included the records of the patients with a history of hospitalization for acute coronary syndrome. Socio-demographic features, clinical data involving the first acute coronary event, angiography results and scores of Short Form-36 Health Survey, which were present in the records of the patients were evaluated for any associations. 

Results: Records of 100 patients who had completed the survey were included in the study. In patients with one vessel disease the domain scores were higher than patients with multivessel disease. In the first year after acute coronary syndrome, the scores were lower. Women had significantly lower scores than men in 6 out of 8 domains. The lowest domain scores were in the geriatric patients (35%).

Conclusions: We concluded that affected vessels and the first year after the acute coronary syndrome may have lowering effects on health related quality of life. Short Form-36 may be utilized for baseline assessments of health related quality of life of patients after disease onset. We recommend a comprehensive assessment of health related quality of life in patients with multivessel disease and patients with a new acute coronary syndrome history as well as women and elderly.

Keywords: quality of life, acute coronary syndrome, angiography, cross-sectional studies

ÖZET

Amaç: Akut koroner sendrom hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini etkileyen önemli bir yaşam deneyimidir. Literatürde sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin klinik parametrelerle ilişkisi bulunmuştur. Bu çalışmada, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin akut koroner sendrom geçirmiş hastalarda; cinsiyet, geriyatrik yaş, anjiyografi ile belirlenmiş tutulan damarlar ve ilk akut koroner sendrom sonrası süre arasında ilişki olup olmadığının araştırılması planlanmıştır.

Metot: Bu tanımlayıcı çalışmaya; akut koroner sendrom nedeniyle daha önce kardiyoloji kliniğine yatırılmış hastalar dahil edildi. Sosyo-demografik özellikler, geçirilen ilk akut koroner sendrom, anjiyografi sonuçları, daha önce hastalara uygulanan Kısa Form-36 ölçeğinin puanları dosyalardan taranarak kaydedildi. Hastaların klinik bilgileri ve Kısa Form-36 alt ölçek puanları olası ilişkiler açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Kısa Form-36 nın uygulandığı 100 hastanın dosya kayıtları incelendi. Tek damar hastalığı olanların ölçek skorları 2 ve 3 damar hastalığı olanlardan daha yüksekti. Akut koroner sendrom sonrası ilk yıl içinde olan hastalarda ölçek puanları daha düşük bulundu. Alt ölçek puanları kadınlarda, erkeklerden 8 alt ölçeğin 6’sında anlamlı olmak üzere düşük bulundu. Geriatrik hastalarda (%35) alt ölçek skorları en düşük bulundu. 

Sonuç: Koroner arter hastalığında tutulan damar sayısı ve akut koroner sendrom sonrası ilk yıl içinde olmak sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini düşürmektedir. Yaygın damar hastalığı olan ve yeni akut koroner sendrom hikayesi olan hastalar ile 65 yaş ve üzeri hastalar ve kadınlarda yaşam kalitesinin kapsamlı değerlendirilmesini önermekteyiz. 

Anahtar kelimeler: yaşam kalitesi, akut koroner sendrom, anjiyografi, kesitsel çalışmalar


Download Full Text Add to Favorite