EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Validity And Reliability Of The Turkish Version Of Constipation Assessment Scale In Nursing Students
Konstipasyon Değerlendirme Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
Melike Demir Doğan, Cemile Aktuğ

ABSTRACT

Aim: Constipation is a common symptom for many patients and constipation assessment scales used by the nurses providing care take a long time to apply. Assessment of constipation is important to improve its management. Therefore, our study aimed to determine the validity and reliability of the Turkish version of The Constipation Assessment Scale. 

Methods: The Constipation Assessment Scale was translated into Turkish and was administered to a sample of 140 participants after the validation of cultural adaptation. The test–retest method was used to assess the scale’s stability over time. Internal consistency reliability was evaluated with Cronbach’s alpha coefficients. 

Results: The Constipation Assessment Scale’s structural validity was determined with confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis was used to examine dimensionality. The test-retest reliability showed almost perfect agreement, with an ICC of 0.744 (p<0.001) for the total score of the Turkish version of the Constipation Assessment Scale. The internal consistency of the Turkish version of the Constipation Assessment Scale was good (Cronbach’s alpha = 0.784). 

Conclusion: The linguistic and psychometric evaluation demonstrated the validity of the Turkish version of Constipation Assessment Scale. It is consisting of eight items and providing easy use. So that nurses can assess constipation in less time.

Keywords: constipation, reliability and validity, nursing assessment    

ÖZET

Amaç: Konstipasyon birçok hastada sık görülen bir semptomdur ve bakımı yapan hemşireler tarafından kullanılan mevcut konstipasyon değerlendirme ölçekleri uygulamak uzun zaman almaktadır. Konstipasyonun değerlendirilmesi, tedavisini geliştirmek  için önemlidir. Bu nedenle, çalışmamızda Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliğini saptamayı amaçladık. 

Yöntemler: Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği, Türkçe'ye çevrildi ve kültürel adaptasyonun doğrulanmasından sonra 140 katılımcıdan oluşan bir örneklem grubuna uygulandı. Ölçeğin zaman içindeki stabilitesini değerlendirmek için test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. İç tutarlık güvenilirliği Cronbach alfa katsayıları ile değerlendirildi.

Bulgular: Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği' nin yapısal geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile belirlendi ve boyutsallığı incelemek için exploratory faktör analizi kullanıldı. Test- tekrar test güvenilirliği, Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun toplam puanı için ICC 0,744 (p<0,001) ile neredeyse mükemmel bir uyum gösterdi. Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun iç tutarlılığı iyiydi (Cronbach alfa = 0,784).

Sonuç: Dilsel ve psikometrik değerlendirme, Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerliliğini göstermiştir. Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği sekiz maddeden oluşur ve kolay kullanım sağlar. Böylece hemşireler konstipasyonu daha kısa sürede değerlendirebilirler.

Anahtar kelimeler: konstipasyon, güvenilirlik ve geçerlilik, hemşirelik değerlendirmesi


Download Full Text Add to Favorite