EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler ve Medikal Tedavilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting Success Rate and Medical Treatments In Smoking Cessation
Büşra Kanatsız, Şeyma Başlılar, Bengü Şaylan, Ayşegül Albay, Sema Uçak Basat

ÖZET

Amaç: Sigara bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış yöntemler medikal tedavi ve davranış eğitimidir. Bu çalışmada sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarda medikal tedavilerin (vareniklin, bupropion, nikotin replasman tedavisi-NRT) karşılaştırılması ve sigara bırakma başarısını etkileyen diğer faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Yöntem: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi sigara bırakma polikliniğinde medikal tedavi başlanmış olan 301 hastaya telefonla anket soruları yöneltildi. Diğer veriler poliklinik kayıtlarından elde edildi. Bir yıl boyunca sigara içmeyenler sigarayı bırakmış, bu süre içerisinde bırakıp tekrar başlayanlar ise bırakmamış olarak değerlendirildi. Tedaviyi 3 aydan az kullananlar tamamlamamış kabul edildi.

Bulgular: Olguların %19,3’ü (n=58) sigarayı bırakmış, %50,5’i (n=152) bırakmamış, %30,2’si (n=91) ise bırakmış ama tekrar başlamıştı. Yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, sigaraya başlama yaşı, sigara kullanım süresi, Fagerström testi skoru, mevcut hastalık, iş yerinde sigara içilmesi, tedavinin ücretli-ücretsiz olmasının sigara bırakma durumunu etkilemediği görüldü (p>0,05). Evde sigara içilmesinin sigara bırakma başarısını olumsuz etkilediği saptandı (p<0,05). Uygulanan tedavi yöntemlerinin sigara bırakma başarısına etkileri arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Tedavi süresinin 3 aya tamamlanmasının sigara bırakma başarısını artırdığı görüldü (p<0,05).

Sonuç: Uygulanan tedavi yöntemlerine göre sigara bırakma durumu arasında anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Evde sigara içilmemesi ve tedavi süresinin üç aya tamamlanmasının başarıyı artırdığı saptandı. Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların kontrollere sık çağrılarak tedavi uyumunun sağlanmasının başarıyı artıracağı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: sigarayı bırakma, vareniklin, bupropion, nikotin replasman tedavisi

ABSTRACT

Aim: Medical treatment and behavioral theraphy are proven effective modalities in smoking cessation treatment. In this study, we aimed to evaluate effectiveness of medical treatments (varenicline, bupropion, nicotine replacement treatment-NRT) for patients in smoking cessation clinic and factors affecting smoking cessation. 

Methods: 301 patients applied to the Umraniye Training and Research Hospital smoking cessation clinic were administered a telephone questionnaire. Further data is obtained from clinical records. Patients who did not smoke for a year are considered as quitted, while the ones who restarted smoking during this time are regarded as failed. Leaving treatment before three months is accepted as discontinuation of the treatment. 

Results: Among the cases, 19.3% (n=58) quitted smoking while 50.5% (n=152) did not, and 30.2% (n=91) relapsed. There was no significant difference between quitters and non-quitters according to age, gender, education levels, age at first smoking, duration of smoking, Fagerstöm test score, additional disorders, smoking in workplace, and free or paid treatment (p>0.05). Household smoking decreased success rate (p<0.05). There was no statistically significant difference between all three treatment methods (p>0.05). Early discontinuation of treatment decreased success rate (p<0.05).

Conclusion: No significant cessation rate difference was found between NRT, varenicline and bupropion groups. A smoke-free home and completing the treatment period are important factors for quitting smoking. We concluded that frequent visits to the clinic will increase compliance of patients and success rate.

Keywords: smoking cessation, varenicline, bupropion, nicotine replacement treatment


Download Full Text Add to Favorite