EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 60,413

 

Archive


Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve Kuru Göz Hastalığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Internet Addiction and Dry Eye Disease Among Secondary and High School Students
Ramazan Sağlan, Emrah Atay, Zeynep Demirtaş, Ece Elif Öcal, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal

ÖZET

Amaç: Ortaokul ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı sıklığının saptanması, ilişkili olduğu düşünülen bazı değişkenlerin incelenmesi ve kuru göz hastalığının değerlendirilmesidir.

Yöntem: Toplam 2309 öğrenci (%78,2) çalışma grubunu oluşturmuştur. Kuru göz hastalığının değerlendirilmesi için Ocular Surface Dısease Index (OSDI) Kuru Göz Ölçeği, kullanıldı. Öğrencilerin İnternet bağımlılığı Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Bu çalışmada internet bağımlılığı sıklığı %7,4 (n=170) olarak saptanmıştır. Çalışmada A tipi kişiliğe sahip olmak, sigara içmek, 2 saat ve üzerinde günlük internet kullanmak ve günde en az bir kez internete girmek internet bağımlılığı için önemli risk faktörleri olarak bulundu(her biri için; p ≤ 0,05). Çalışmada Young internet bağımlılığı ölçeği ile OSDI ölçeğinden alınan puanlar arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır (r=0,285; p=0,000). 

Sonuç: İnternet bağımlılığı Mahmudiye ve Sivrihisar ilçelerinde öğrenim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerinde önemli bir sağlık sorundur. 

Anahtar kelimeler: internet bağımlılığı, kuru göz sendromları, adölesan

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the prevalence of internet addiction and to evaluate the associated factors and dry eye disease among secondary and high school students.

Material and methods: A total of 2309 students (78.2%) formed the study group. Ocular Surface Dısease Index (OSDI) Dry Eye Scale was used for the evaluation of dry eye disease. Internet addiction of students was assessed by the Young Internet Addiction Scale. 

Results: The prevalence of internet addiction was 7.4% (n=170) in the study. Having type A personality, smoking, use 2 hours per day on the internet and access the internet at least once a day were found to be significant risk factors for internet addiction in the study (each p ≤ 0.05). There was a weak positive correlation between the Young Internet Addiction Scale and the score of OSDI scale in the study (r = 0.285, p = 0.000).

Conclusions: Internet addiction is an important health problem in secondary and high school students studying in Mahmudiye and Sivrihisar districts. 

Keywords: internet addiction, dry eye syndromes, adolescent


Download Full Text Add to Favorite