EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 60,413

 

Archive


Patient Profile of a Family Medicine Training Center in Winter season in Ankara: Retrospective Analysis of Admissions
Ankara’da Kış Sezonunda Bir Aile Hekimliği Eğitim Merkezinin Hasta Profili: Kabullerin Retrospektif Analizi
Emel Aygul Dogan, Adem Ozkara, Ismail Kasım, Duygu Ayhan Baser, Irfan Sencan, Rabia Kahveci

ABSTRACT

Aim: Family physicians are in an ideal position to lead the nation's public health efforts. Patient profiles is a marvelous tool to obtain a comprehensive assessment of each subject. We aimed with this study, to detect to what extent does the patient profile and family medicine practices and to evaluate the demoghraphic features and diagnosis of the patients referred to the center.

Methods: This is a cross sectional descriptive study. This study describes patient informations including demographic data (age, sex), demands of patients, primary complaint and number of complaints, primary diagnosis, diagnostic tests, controls, referrals and consultations of all applications in the 3 months. 

Results: There were 4429 recorded patients. 69.1% of patients applied for medical examination and 18.2% for prescription. Cough, fever, headache, sore throat were the most declared first complaints respectively. While the most frequent diagnosis was upper respiratory tract infections 36.6%,  and hypertension 7.4%; in 9.1% of the patients there was no diagnosis. 

Conclusion: The primary care services are located at center of organization of the health services. The health problems are largely resolved at a society with systematized primary health care services by increasing the awareness of recording and reporting in primary care.

Keywords: family medicine, patient characteristics, patient admission

ÖZET

Amaç: Birinci basamak, toplum sağlığı açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hasta profilleri, her konunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için harika bir araçtır. Bu araştırma ile hasta profili ve aile hekimliği uygulamalarını algılamayı ve merkeze başvuran hastaların demografik özellikleri ve tanılarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır. Bu çalışma, demografik veriler (yaş, cinsiyet), hastanın talepleri, birincil şikayet ve şikayet sayısı, birincil tanı, teşhis testleri, kontroller, başvurular ve 3 ay içinde tüm başvuruların konsultasyonlarını içeren hasta bilgilerini açıklamaktadır.

Bulgular: 4429 kayıtlı hasta vardı. Hastaların %69,1, tıbbi muayene ve reçete için %18,2 başvurusunda bulundu. Sırasıyla öksürük, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı en sık şikayetler olarak saptandı. En sık tanı üst solunum yolu enfeksiyonları %36,6 ve hipertansiyon %7,4 iken; hastaların %9,1’inde hiçbir tanı yoktu.

Sonuç: Birinci basamak hizmetleri sağlık hizmetlerinin organizasyonu merkezinde yer almaktadır. Toplumun sağlık sorunları birinci basamakta bilinçli kayıt ve sistematize birinci basamak sağlık hizmetleri ile büyük ölçüde çözümlenir.

Anahtar kelimeler: aile hekimliği, hasta özellikleri, hasta başvurusu


Download Full Text Add to Favorite