EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 7, Number 3, 2018


73. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Fitoterapinin Yeri
The Place of Phytotherapy in Traditional and Complementary Medicine Applications
Netice Dağlar, Hamdi Nezih Dağdeviren

78. The Effect of Disease Activity Index and Level of Pain on the Disease Coping Attitudes in Rheumatoid Arthritis Patients
Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivite İndeksi ve Ağrı Düzeyinin Hastalıkla Başa Çıkma Tutumları Üzerine Etkisi
Selçuk Mıstık, Demet Ünalan, Hatice Kayış Topaloğlu, Kemal Erol, Mustafa Çalış

85. Subklinik Hipertiroidinin Bir Yıllık Seyrinin Değerlendirilmesi
Subclinical Hyperthyroidism: Evaluation of One Year Follow-Up
Selin Çakmak, Hayriye Esra Ataoğlu, Binnur Tağtekin Sezer

93. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Doktorlarında Tükenmişlik Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Burnout Level and Associated Factors in Research Assistants of Düzce University Faculty of Medicine
Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer, Hakan Gülmez

101. The Effects of Smoking Cigarette and Hookah to the Breath Carbon Monoxide Level
Nargile Ve Sigara Kullanımının Nefeste Karbon Monoksit Düzeyine Etkisi
Selen Soyluol Güleç, Dilek Toprak

109. Need Assessment About Cervical Cancer Prevention Trainings Among Woman Health Care Workers Working in A Training and Research Hospital in Turkey
Türkiye'de Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Sağlık Çalışanlarının Servikal Kanser Önleme Konusundaki Eğitim Gereksinimleri
Ozge Ozturk, Suleyman Gorpelioglu, Cenk Aypak

116. Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri
Daily Living Activities and Depression Symptom Levels of Elderly Living in A Nursing Home in Kayseri
Şemsinnur Göçer, Osman Günay

125. Erratum: Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on the Quality of Life and Pain in Patients with Lateral Epicondylitis
Erratum: Lateral Epikondilitli Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Yaşam Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkileri
Abdulkadir Aydın, Tahsin Çelepkolu, Ramazan Atiç, Celil Alemdar, Zekiye Sevinç Aydın, Remzi Çevik