EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 8, Number 1, 2019


1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri
Traditional and Complementary Medicine Methods
Merve Ünal, Hamdi Nezih Dağdeviren

10. Evaluation of Burnout Levels of the Academic Staff and Research Assistants Working at Medical Faculties
Tıp Fakültelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinde Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Armutlukuyu, Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın

19. Awareness, Treatment and Control Rates of Hypertensive Patients in Ankara
Ankara’daki Hipertansiyon Hastalarının Farkındalık, Tedavi ve Kontrol Oranları
Raziye Şule Gümüştakım, Adem Özkara, Rabia Kahveci, Pınar Döner Güner, Duygu Ayhan Başer, Fatih Dede

27. Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Health Literacy Levels and Affecting Factors of Patients Who Applied to A University Hospital Polyclinic
Burkay Yakar, Mehtap Gömleksiz, Edibe Pirinççi

36. Kadın Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Attitudes Towards Gender Roles And Women's Working of Woman Health Professionals
Hacer Alan Dikmen, Kamile Marakoğlu, Kadriye Mertcan

45. A Wegener Granulomatosis Case Presented with Arthralgia
Artralji ile Başvuran Bir Wegener Granülamatozu Olgusu
Demet Yılmaz, Dilek Toprak, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu